Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

 

Email PDF

Powstaje koalicja na rzecz otwarcia dost?pu do zawod�w. Ma ona zrzesza? organizacje i ludzi, kt�rzy s? za deregulacj?.

Jednym z element�w koalicji jest akcja spo?eczna i utworzenie portalu www.deregulacja.org. Maj? si? tam znale?? wszystkie informacje i aktualno?ci dotycz?ce ustawy deregulacyjnej.

 

Email PDF

Dopiero co przyj?to ustaw? dotycz?c? deregulacji m.in. zawodu taks�wkarza, a ju? w projekcie ustawy o transporcie drogowym czytamy, ?e wykonywanie us?ug z zakresu przewozu os�b samochodem na terenie kraju wymaga? b?dzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo?nika drogowego.

Wykonywanie krajowego przewozu os�b samochodem osobowym, samochodem przeznaczonym do przewozu os�b powy?ej 7, ale nie wi?cej ni? 9 ??cznie z kierowc? lub taks�wk? � zgodnie z nowym prawem � wymaga? b?dzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Udzielaniem, odmow?, zmian?, zawieszeniem lub cofni?ciem zezwolenia b?dzie zajmowa? si? starosta w?a?ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsi?biorcy.

Jak wida? po to nast?puje deregulacja, by m�c szybko wprowadzi? now? regulacj?.

 

Odpowiedzi do egzaminu notarialnego

Email PDF

Ministerstwo sprawiedliwo?ci udost?pni?o test i zadania z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 wrze?nia b.r.

Zestaw pyta? testowych, wykaz prawid?owych odpowiedzi, projekt aktu notarialnego, opinii prawnej i proponowanych rozwi?za? znajduj? si? na stronie ministerstwa sprawiedliwo?ci
 

II transza deregulacji

Email PDF

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci projekt dotycz?cy otwarcia kolejnych 91 zawod�w trafi? do konsultacji spo?ecznych i uzgodnie? mi?dzyresortowych.

II projekt obejmuje zawody, kt�rych regulacja pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Finans�w oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/66680 mo?na zapozna? si? z projektem ustawy dotycz?cym II transzy deregulacji oraz jego uzasadnieniem.
 

Email PDF
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo?ci w zak?adce dotycz?cej proponowanych zmian deregulacyjnych - zamieszczone zosta?y linki do internetowych ankiet.

 

Egzaminy wst?pne na aplikacje

Email PDF

W sobot? 29 wrze?nia odby? si? egzamin wst?pny na aplikacj? radcowsk?, adwokack?, notarialn? i komornicz?.

Kandydaci na aplikant�w rozwi?zywali test jednokrotnego wyboru, licz?cy 150 pyta?, zawieraj?cy po trzy propozycje odpowiedzi.

Egzaminy na aplikacje zosta?y jednocze?nie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce.

 

Email PDF

Rada Ministr�w przyj??a projekt ustawy o zmianie ustaw reguluj?cych wykonywanie niekt�rych zawod�w. Pierwszy etap deregulacji obejmuje ca?o?ciow? lub cz??ciow? deregulacj? 50 zawod�w.

W projekcie wprowadzono kilka zmian, m.in. tylko gminy licz?ce powy?ej 100 tys. mieszka?c�w b?d? mog?y przeprowadza? egzamin dla taks�wkarzy. Rozszerzony zosta? te? wym�g niekaralno?ci wobec trener�w i instruktor�w sportu o przest?pstwa przeciwko wolno?ci seksualnej i obyczajowo?ci czy zwi?zane z korupcj? w sporcie. Z kolei do prawniczych egzamin�w zawodowych dopuszczono legislator�w mog?cych wykaza? si? praktyk? w tworzeniu akt�w prawa, a tak?e utworzono instytucj? "notariusza powo?anego na trzy lata" dla os�b, kt�rym po zdaniu egzaminu zawodowego nie uda?o si? znale?? kancelarii notarialnej, w kt�rej mog?yby odby? asesur?.

 


Strona 1 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.