Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Zawody zwi?zane z rynkiem pracy do deregulacji

Email PDF

Na li?cie zawod�w, kt�re znajduj? si? w grupie zawod�w do deregulacji, widniej? profesje zwi?zane z rynkiem pracy. W?r�d nich znajduje si?: doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, po?rednik pracy,� lider klub�w pracy, specjalista do spraw program�w oraz asystent i doradca Eures. S? to zawody istotne dla obs?ugi i aktywizacji os�b bezrobotnych.

Zmiany dotycz?ce deregulacji zawod�w z tej grupy, spowoduj? znikni?cie wymog�w dotycz?cych wykszta?cenia wy?szego, sta?u oraz licencji. Po reformie po?rednictwem pracy i poradnictwem zawodowym b?d? mog?y zajmowa? si? nawet osoby z wykszta?ceniem podstawowym i bez ?adnego do?wiadczenia zawodowego.

Znikn? wymagania dotycz?ce wykszta?cenia, ale problemem b?dzie zatrudnienie w Urz?dach Pracy. Urz?dy bowiem informuj?, ?e nie b?d? zatrudnia? os�b bez kwalifikacji.

 

Praca w UE tylko z certyfikatem

Email PDF

Europejska propozycja uznawania kwalifikacji m�wi o tym, ?e osoba, kt�ra b?dzie szuka?a zatrudnienia na otwartym rynku w UE, wylegitymuje si? kwalifikacjami uznawanymi r�wnie? w innych krajach.
Propozycja ta ma zar�wno zwolennik�w, jak i przeciwnik�w. Sceptycznie do niej nastawione jest ?rodowisko rzemie?lnicze. Jego eksperci argumentuj?, ?e polscy rzemie?lnicy s? kszta?ceni o wiele wszechstronniej ni? ich koledzy z Europy Zachodniej, dlatego te? polski system kwalifikacji mo?e by? krzywdz?cy dla rodzimych specjalist�w.

Więcej…
 

Regulowa? czy deregulowa??

Email PDF

To mo?e by? rewolucja na rynku edukacji i pracy. Rz?d chce u?atwi? start w zawodach, kt�re dzi? znajduj? si? na li?cie zawod�w regulowanych. Na pocz?tek otwarty ma zosta? dost?p do 46 profesji, takich jak taks�wkarz, po?rednik nieruchomo?ci czy przewodnik miejski.

WI?CEJ...

 

Program pilota?owy Ministerstwa Zdrowia

Email PDF
Ministerstwo Zdrowia we wsp�?pracy z Centrum Medycznym Kszta?cenia Podyplomowego rozpoczyna w tym roku realizacj? pilota?owego projektu dofinansowanego ze ?rodk�w unijnych. W ramach projektu zostanie opracowany model opieki nad osobami starszymi. Szkoleniem zostan? obj?ci lekarze, piel?gniarki, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni. UE sfinansuje udzia? w kursach specjalistycznych, a tak?e pokryje koszty dojazdu na szkolenia, nocleg�w i wy?ywienia.
 

Email PDF
Europejska propozycja uznawania kwalifikacji b?dzie mia?a mi?kki charakter, nie zast?pi og�lnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, kt�ry obowi?zuje w Europie.
Oznacza to, ?e nadal b?dzie istnia? wym�g potwierdzania kwalifikacji w tzw. zawodach regulowanych. Trzeba b?dzie zda? egzamin lub odby? sta? adaptacyjny. Wyj?tkiem od tej regu?y jest tylko kilka zawod�w, takich jak lekarz, dentysta, farmaceuta, piel?gniarka i po?o?na, kt�rych kwalifikacje po wej?ciu Polski do UE uznawane s? automatycznie. Osoby pracuj?ce w innych medycznych zawodach regulowanych, np. fizjoterapeuci i ratownicy medyczni, nadal b?d? musieli potwierdza? kwalifikacje na dotychczasowych zasadach, nawet je?li uzyskaj? dyplomy w pe?ni por�wnywalne z tymi, kt�re wydawane s? ich kolegom w Europie.
Poniewa? przyst?pienie do programu jest dla kraj�w cz?onkowskich dobrowolne, nie ma gwarancji, jak szybko uda si? ujednolici? systemy w ca?ej Europie. Dla pa?stw, kt�re si? na to zdecydowa?y, w tym Polski, 2012 rok jest dat? graniczn?, do kt�rej na krajowych dokumentach po?wiadczaj?cych kwalifikacje powinny zosta? umieszczone odniesienia do Europejskich Ram Kwalifikacji. Z tego zobowi?zania na pewno wywi??? si? tylko cztery kraje: Irlandia, Wielka Brytania, Francja i Malta.
 

Biegli rewidenci - propozycje zmian

Email PDF

S? propozycje zmian prawnych dotycz?cych bieg?ych rewident�w. Rozszerzeniu mo?e ulec zakres czynno?ci zastrze?onych dla os�b wykonuj?cych ten zaw�d. Wzmocniona zostanie prawdopodobnie r�wnie? rola Komisji Nadzoru Audytowego. Krajowa Izba Bieg?ych Rewident�w powo?a?a specjalny zesp�? do oceny projektowanych zmian.

 

Email PDF
Czy powstan? nowe miejsca pracy dzi?ki planowanemu przez rz?d otwarciu po?owy regulowanych zawod�w?
Zmiany maj? dotyczy? 160 zawod�w regulowanych.
Bariery maj? by? zniesione w dost?pie do zawodu m.in. architekta, in?yniera czy urbanisty. Rz?d chce upro?ci? ?cie?ki kariery w cz??ci zawod�w regulowanych. W planowanych zmianach prawdopodobnie pojawi si? zapis, m�wi?cy o tym, ?e absolwenci na koniec studi�w zdawaliby specjalne egzaminy pa?stwowe, kt�re da?yby im prawo wykonywania zawodu.
W przypadku ok. 70 zawod�w - w tym po?rednika nieruchomo?ci, przewodnika - trzeba b?dzie spe?ni? jedynie okre?lone wymagania formalne, bez konieczno?ci zdawania egzamin�w.
 

Email PDF

Formy wykonywania zawodu psychoterapeuty jako zawodu medycznego�nie s? obecnie uregulowane prawem. Ustawa o zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytu?u specjalisty w innych dziedzinach maj?cych zastosowanie w ochronie zdrowia by? mo?e zmieni ten stan rzeczy. Zawodem medycznym jest obecnie np. psychiatra, lecz psychoterapeta ju? nie. Konsekwencj? jest brak uregulowanego procesu kszta?cenia os�b wykonuj?cych ten zaw�d, oraz brak ich�rejestracji. Polska Federacja Psychoterapet�w uwa?a, ?e lepszym pomys?em by?aby ustawa traktuj?ca wy??cznie o zawodzie psychoterapeuty. Argumentem jest fakt, ?e profesja ta opiera si? nie tylko na nauce medycznej, lecz r�wnie? na naukach spo?ecznych, filozofii, naukach ?cis?ych i pedagogicznych. Obie strony wydaj? si? jednak zgadza? co do potrzeby uregulowa? prawnych.

 


Strona 7 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.