Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

W 2012 roku maj? zosta? zamro?one wynagrodzenia s?dzi�w i prokurator�w - wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finans�w.
Projekt jest zwi?zany z zamro?eniem pensji w ca?ej sferze bud?etowej. Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s?dziego i prokuratora w 2012 r. mia?aby wynosi? 3197,85 z?. Na podwy?ki nie mogliby te? liczy? asesorzy prokuratorscy, referendarze s?dowi, cz?onkowie komisji i zespo?�w konkursowych i egzaminacyjnych. Zamro?one zosta?yby diety, dodatki i inne ?wiadczenia, kt�rych wysoko?? jest powi?zana z wynagrodzeniem s?dziowskim lub prokuratorskim.

 

Email PDF
Lista makler�w liczy ju? ponad 2453 osoby. Obecnie egzaminy przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego. Nadz�r nad specjalistami, oraz przygotowywanie zada? egzaminacyjnych chce przej?? Izba Dom�w Maklerskich. Wcze?niej z tak? propozycj? wychodzi? tak?e Zwi?zek Makler�w i?Doradc�w. Decyduj?cy g?os mog? mie? w tej sprawie Ministerstwo Finans�w i sama Komisja Nadzoru Finansowego.
 

M?odzie? bez praktycznej nauki zawodu

Email PDF

M?odzie? straci mo?liwo?? praktycznej nauki zawodu. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej cofn??o dotacj? do szkolenia m?odzie?y ju? po ich przeprowadzeniu. Pow�d? Brak pieni?dzy.

Więcej…
 

Email PDF
To w?a?nie Polska posiada najwi?cej w Europie zawod�w regulowanych. Jest ich bowiem 380.
Przypomnijmy, zaw�d regulowany to taki zaw�d, do kt�rego wykonywania potrzebne jest zdobycie specjalnych uprawnie?. Mo?e to by? obowi?zek zdobycia dodatkowego wykszta?cenia, odbycia praktyki, posiadanie licencji, czy te? przynale?no?? do samorz?du zawodowego.

Więcej…
 

Email PDF

W pi?tek 9 wrze?nia zako?czy? si? ostatni etap egzaminu na rejent�w. Wyniki maj? by? znane w okresie od dw�ch do czterech tygodni. Egzamin trwa? trzy dni. W pierwszym zdaj?cy rozwi?zywali test, sk?adaj?cy si? ze 100 pyta?. Pierwsze opinie wskazuj?, ?e test nie nale?a? do naj?atwiejszych. Do zaliczenia potrzebne jest 60% prawid?owych odpowiedzi.

Więcej…
 

Egzamin notarialny

Email PDF

Czas na egzaminie notarialnym wyd?u?ono o dwie godziny w drugim i trzecim dniu egzaminu. Jest to odpowied? na do?wiadczenia komisji egzaminacyjnej, i postulaty zdaj?cych. W drugim dniu egzaminu aplikanci przygotowuj? projekt aktu notarialnego oraz opini? prawn?. W trzecim zdaj?cy r�wnie? przygotowuj? projekt aktu notarialnego. Wyd?u?ony czas pozwoli na lepsze przygotowanie tych projekt�w. Egzaminy przeprowadzane zostan? z mo?liwo?ci? wykorzystania w?asnego komputera. Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo?ci zamieszczona jest testowa wersja programu oraz wymagania sprz?towe. 

 

Bezp?atna pomoc

Email PDF
Technik dentystyczny, stomatolog oraz przedstawiciele innych zawod�w regulowanych mog? liczy? na nieodp?atne wsparcie podczas tocz?cego si? post?powania dyscyplinarnego. Zawody regulowane to profesje wysoko wyspecjalizowane. Za b??dy w ich wykonywaniu mo?e by? wszcz?te post?powanie dyscyplinarne. Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka uruchomi?a unikatowy program pomocy dla os�b wykonuj?cych w?a?nie zawody regulowane. To pierwszy taki program pomocy dla os�b zagro?onych kar? dyscyplinarn?. Na li?cie zawod�w, kt�rych przedstawiciele mog? stara? si? o uzyskanie darmowego wsparcia, znajduje si? ju? sporo pozycji.
 

Szkolenie w turystyce wodnej

Email PDF

W Sejmie znajduje si? projekt ustawy o zmianie ustawy o ?egludze ?r�dl?dowej. Proponowane zmiany dotycz? kwestii uprawnie? do szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej. Jako uzasadnienie do projektu przywo?ywany jest fakt, ?e sprawa ta dotyczy oko?o 1500 instruktor�w Polskiego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz oko?o 7000 instruktor�w Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. To w wi?kszo?ci instruktorzy z wieloletnim sta?em, a wi?c r�wnie? do?wiadczeniem w szkoleniu i egzaminowaniu. Obecne przepisy wymagaj? od nich podniesienia kwalifikacji do instruktora sportu w dziedzinie sport motorowodny oraz ?eglarstwo. Sport a turystyka to jednak dwie odr?bne sfery, a wi?c r�wnie? r�?ne wymagania wzgl?dem kwalifikacji i bezpiecze?stwa uprawiaj?cych je os�b.

 


Strona 8 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.