Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Biegli Rewidenci proponowane zmiany

Email PDF

Ministerstwo Finans�w zaproponowa?o zmiany do ustawy z 7 maja 2009 r. o bieg?ych rewidentach i ich samorz?dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda? finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr. 77, poz. 649 z p�?n. zm.).

Więcej…
 

Prawo geologiczne - projekt przyj?ty przez Sejm

Email PDF

Sejm przyj?? projekt ustawy Prawo geologiczne. W dniu 29 kwietnia 2011 przekazano j? Prezydentowi i Marsza?kowi Senatu. Projekt ma na celu likwidacj? barier, jakie utrudniaj? podejmowanie i wykonywanie dzia?alno?ci w zakresie geologii i g�rnictwa. W za?o?eniach ma on r�wnie? pobudzi? przedsi?biorczo?? i wzmocni? pewno?? inwestowania.

Więcej…
 

Email PDF

Powoli nabiera kolor�w pomys? wprowadzenia ustawy o odr?bnej w?asno?ci obiekt�w budowlanych. Projekt wraz z opisem i stanowiskami wzgl?dem niego poszczeg�lnych organ�w pa?stwowych dost?pny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Warto zaznaczy?, jak przepisy okre?laj? zagadnienie obecnie.

Więcej…
 

Lotnictwo - zmiany w egzaminach

Email PDF
Urz?d Lotnictwa Cywilnego przekaza? do konsultacji spo?ecznych projekt rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury zmieniaj?cy rozporz?dzenie w sprawie egzamin�w pa?stwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze. Informacje dotycz?ce projektu oraz sam projekt mo?na znale?? na stronach Urz?du Lotnictwa Cywilnego.
 

Egzaminy - prawo

Email PDF

Pod koniec marca Ministerstwo Sprawiedliwo?ci rozpocz??o konsultacje z izbami adwokackimi i radcowskimi w sprawie potrzebnych zmian w rozporz?dzeniu o egzaminach. Decyzj? ministra sprawiedliwo?ci  egzamin adwokacki, radcowski i notarialny kandydaci b?d? mogli zdawa? przy wykorzystaniu sprz?tu komputerowego. Na szereg ciekawych pyta? odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwo?ci opublikowa? portal dziennika Rzeczpospolita - www.rp.pl.

 

Egzaminy na certyfikaty ksi?gowe

Email PDF

Spos�b organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu sprawdzaj?cego kwalifikacje os�b ubiegaj?cych si? o uprawnienia do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych okre?la za??cznik nr 5 do rozporz?dzenia ministra finans�w z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnie? do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 508).

Więcej…
 

Projekt nowelizacji ustawy o bieg?ych rewidentach

Email PDF
Ministerstwo Finans�w przygotowa?o za?o?enia do projektu nowelizacji ustawy o bieg?ych rewidentach. Zgodnie z nim osoby wykonuj?ce ten zaw�d mog?yby ?wiadczy? swoje us?ugi na podstawie um�w cywilnoprawnych. Krajowa Izba Bieg?ych Rewident�w podj??a decyzj? o powo?aniu specjalnego zespo?u do zaopiniowania projektu.
 

Medycyna - Rozporz?dzenie

Email PDF

O blisko miesi?ca obowi?zuje Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzaj�w i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zak?adach opieki zdrowotnej dla os�b pozbawionych wolno?ci oraz sposobu jej przetwarzania.

 


Strona 10 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.