Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci dosz?o do kompromisu z przedstawicielami korporacji taks�wkarskich i samorz?dem Warszawy.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, to rady gmin i miast, na terenie kt�rych dzia?alno?? prowadz? poszczeg�lni taks�wkarze, b?d? decydowa?y w drodze uchwa?y o przeprowadzeniu egzaminu zawodowego i trybie w jakim b?dzie si? on odbywa?. "Licencje pozostaj?, gdy? zwolnienie z obowi?zku uzyskiwania licencji oznacza?oby brak mo?liwo?ci skontrolowania przewo?nika i w razie konieczno?ci, odebrania mu uprawnie?." - takie uzasadnienie zawiera projekt.

Je?eli miasto nie podejmie uchwa?y o egzaminie, licencja b?dzie wydawana ka?demu, kto spe?ni wymagania formalne:

  1. kto posiada prawo� jazdy kategorii B,
  2. nie by? karany za przest?pstwa umy?lne przeciwko bezpiecze?stwu w komunikacji, mieniu, wiarygodno?ci dokument�w, ?rodowisku, przeciwko ?yciu i zdrowiu oraz przeciwko wolno?ci seksualnej i obyczajno?ci,
  3. posiada odpowiedni samoch�d,
  4. posiada odpowiednie badania lekarskie.

 

Email PDF

Taks�wkarze nie daj? za wygran? w walce z deregulacj?. Dzi? o godz. 11 ponad 50 kierowc�w taks�wek manifestowa?o przed Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Taks�wkarze domagaj? si? m.in. ustalenia proporcjonalnej ilo?ci taks�wek do ilo?ci mieszka?c�w miasta, utrzymania licencji i egzamin�w oraz wprowadzenia odpowiedzialno?ci firm taks�wkowych.

Czy dojdzie do porozumienia taks�wkarzy z Panem Jaros?awem Gowinem? Dowiemy si? wkr�tce.

 

Zawody zaufania publicznego do regulacji

Email PDF

Natkn?li?my si? na ciekawy tekst na temat "Zawody zaufania publicznego wymagaj? regulacji".

Autor tekstu przedstawia argumenty za potrzeb? regulacji, oraz krytykuje argumenty przemawiaj?ce za deregulacj?.

Zapraszam do zapoznania si? z ca?ym tekstem artyku?u http://publica.pl/teksty/zawody-zaufania-publicznego-wymagaja-regulacji

 

Email PDF

Wreszcie po d?ugim oczekiwaniu podpisane zosta?y przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dwa rozporz?dzenia dotycz?ce przewozu towar�w niebezpiecznych - Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kurs�w z zakresu przewozu towar�w niebezpiecznych oraz Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania ?wiadectwa doradcy do spraw bezpiecze?stwa przewozu towar�w niebezpiecznych.

Zatem zar�wno kandydaci na doradc�w do spraw bezpiecze?stwa przewozu towar�w niebezpiecznych wiedz? jakie musz? spe?nia? warunki aby uzyska? ?wiadectwo doradcy, jak i instytucje, kt�re sprawuj? nadz�r, kszta?c? i egzaminuj? w ko?cu wiedz? co nale?y do ich obowi?zk�w i w jaki spos�b maj? przeprowadza? egzaminy.

 

Egzamin notarialny 2012 r.

Email PDF

21 lipca mija termin sk?adania wniosk�w o dopuszczenie do egzaminu notarialnego.

Egzamin odb?dzie si?:

4 wrze?nia 2012 r. - godz. 10.00 - cz??? pierwsza

5 wrze?nia 2012 r. - godz. 10.00 - cz??? druga

6 wrze?nia 2012 r. - godz. 10.00 � cz??? trzecia


?yczymy powodzenia na egzaminie.

Jednocze?nie przypominamy, ?e w przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku istnieje mo?liwo?? odwo?ania si? od wynik�w. W ubieg?ym roku niekt�re osoby postanowi?y odwo?a? si? od wynik�w egzaminu do Komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwo?ci. Dla� 9 os�b rozstrzygni?cie komisji okaza?o si? korzystne.

 

Szkolenia - opieka geriatryczna

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia uruchomi?o projekt �Wsparcie systemu kszta?cenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, wsp�?finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki�. Projekt b?dzie realizowany w latach 2012-2015. Jego celem jest szkolenie kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Projekt adresowany jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, piel?gniarek podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeut�w, opiekun�w medycznych oraz terapeut�w ?rodowiskowych. Ka?de ze szkole? ma trwa? trzy dni. Pierwsze szkolenia maj? si? odby? jeszcze w pierwszej po?owie bie??cego roku. Dla uczestnik�w s? one bezp?atne.

 

Zarobki w wybranych zawodach regulowanych

Email PDF

Na portalu www.moja-pensja.pl mo?na znale?? informacj?, dotycz?c? zarobk�w w?r�d wykonuj?cych m.in. zawody regulowane. Zapraszamy do zapoznania si? z danymi dotycz?cymi wynagrodze?.

 

Zmiana zakresu szkole? funkcjonariuszy celnych

Email PDF

Obecnie szkolenie funkcjonariuszy, kt�rzy chc? nale?e? do korpusu oficerskiego odbywa si? w formie wyk?ad�w, warsztat�w, ?wicze?. I to si? nie zmieni. Zmieni si? zakres szkolenia.

Szkolenie b?dzie obejmowa?o swoim zakresem wiedz? z: zarz?dzania organizacj? i zasobami ludzkimi, finans�w publicznych, zam�wie? publicznych, bezpiecze?stwa informacji. Ponadto du?y nacisk b?dzie k?adziony na znajomo?? prawa konstytucyjnego, struktury i funkcjonowania administracji publicznej oraz S?u?by Celnej. Wprowadzone zostan? zaj?cia podnosz?ce sprawno?? fizyczn?.

Ka?de szkolenie b?dzie si? ko?czy?o egzaminem. Funkcjonariusze celni, kt�rzy b?d? chcieli nale?e? do korpusu oficerskiego po przebytym szkoleniu, b?d? musieli wykaza? si? wiedz? w?a?nie podczas egzaminu. Funkcjonariusz, kt�ry nie zda egzaminu dwa razy, nie b?dzie m�g? awansowa? na wy?szy stopie? s?u?bowy.

 


Strona 4 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.