Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kompromis Ministerstwo Sprawiedliwości&Taksówkarze

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwości doszło do kompromisu z przedstawicielami korporacji taksówkarskich i samorządem Warszawy.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, to rady gmin i miast, na terenie których działalność prowadzą poszczególni taksówkarze, będą decydowały w drodze uchwały o przeprowadzeniu egzaminu zawodowego i trybie w jakim będzie się on odbywał. "Licencje pozostają, gdyż zwolnienie z obowiązku uzyskiwania licencji oznaczałoby brak możliwości skontrolowania przewoźnika i w razie konieczności, odebrania mu uprawnień." - takie uzasadnienie zawiera projekt.

Jeżeli miasto nie podejmie uchwały o egzaminie, licencja będzie wydawana każdemu, kto spełni wymagania formalne:

  1. kto posiada prawo  jazdy kategorii B,
  2. nie był karany za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, środowisku, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  3. posiada odpowiedni samochód,
  4. posiada odpowiednie badania lekarskie.

 

 

Ciągła walka taksówkarzy z deregulacją

Email PDF

Taksówkarze nie dają za wygraną w walce z deregulacją. Dziś o godz. 11 ponad 50 kierowców taksówek manifestowało przed Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Taksówkarze domagają się m.in. ustalenia proporcjonalnej ilości taksówek do ilości mieszkańców miasta, utrzymania licencji i egzaminów oraz wprowadzenia odpowiedzialności firm taksówkowych.

Czy dojdzie do porozumienia taksówkarzy z Panem Jarosławem Gowinem? Dowiemy się wkrótce.

 

Zawody zaufania publicznego do regulacji

Email PDF

Natknęliśmy się na ciekawy tekst na temat "Zawody zaufania publicznego wymagają regulacji".

Autor tekstu przedstawia argumenty za potrzebą regulacji, oraz krytykuje argumenty przemawiające za deregulacją.

Zapraszam do zapoznania się z całym tekstem artykułu http://publica.pl/teksty/zawody-zaufania-publicznego-wymagaja-regulacji

 

Szkolenie Doradców ADR

Email PDF

Wreszcie po długim oczekiwaniu podpisane zostały przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dwa rozporządzenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Zatem zarówno kandydaci na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wiedzą jakie muszą spełniać warunki aby uzyskać świadectwo doradcy, jak i instytucje, które sprawują nadzór, kształcą i egzaminują w końcu wiedzą co należy do ich obowiązków i w jaki sposób mają przeprowadzać egzaminy.

 

Egzamin notarialny 2012 r.

Email PDF

21 lipca mija termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu notarialnego.

Egzamin odbędzie się:

4 września 2012 r. - godz. 10.00 - część pierwsza

5 września 2012 r. - godz. 10.00 - część druga

6 września 2012 r. - godz. 10.00 – część trzecia


Życzymy powodzenia na egzaminie.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku istnieje możliwość odwołania się od wyników. W ubiegłym roku niektóre osoby postanowiły odwołać się od wyników egzaminu do Komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Dla  9 osób rozstrzygnięcie komisji okazało się korzystne.

 

Szkolenia - opieka geriatryczna

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2015. Jego celem jest szkolenie kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Projekt adresowany jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych. Każde ze szkoleń ma trwać trzy dni. Pierwsze szkolenia mają się odbyć jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Dla uczestników są one bezpłatne.

 

Zarobki w wybranych zawodach regulowanych

Email PDF

Na portalu www.moja-pensja.pl można znaleźć informację, dotyczącą zarobków wśród wykonujących m.in. zawody regulowane. Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczącymi wynagrodzeń.

 

Zmiana zakresu szkoleń funkcjonariuszy celnych

Email PDF

Obecnie szkolenie funkcjonariuszy, którzy chcą należeć do korpusu oficerskiego odbywa się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń. I to się nie zmieni. Zmieni się zakres szkolenia.

Szkolenie będzie obejmowało swoim zakresem wiedzę z: zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, finansów publicznych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji. Ponadto duży nacisk będzie kładziony na znajomość prawa konstytucyjnego, struktury i funkcjonowania administracji publicznej oraz Służby Celnej. Wprowadzone zostaną zajęcia podnoszące sprawność fizyczną.

Każde szkolenie będzie się kończyło egzaminem. Funkcjonariusze celni, którzy będą chcieli należeć do korpusu oficerskiego po przebytym szkoleniu, będą musieli wykazać się wiedzą właśnie podczas egzaminu. Funkcjonariusz, który nie zda egzaminu dwa razy, nie będzie mógł awansować na wyższy stopień służbowy.

 


Strona 4 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.