Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Nowy program

Email PDF
Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka uruchomi?a program dla os�b b?d?cych stron? post?powania dyscyplinarnego. Jest on adresowany jest do os�b wykonuj?cych w samorz?dach zawody zaufania publicznego oraz zawody regulowane, szczeg�lnie nieprawnicze (np. architekta, in?yniera budownictwa, doradcy podatkowego, diagnosty laboratoryjnego, nauczyciela, rzecznika patentowego, t?umacza, doradcy inwestycyjnego, ksi?gowego, rzeczoznawcy maj?tkowego, zarz?dcy nieruchomo?ciami i po?rednika w obrocie nieruchomo?ciami.
 

Projekt rozporz?dzenia - lekarze

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia opublikowa?o projekt rozporz?dzenia zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst�w. Zak?ada on umo?liwienie lekarzom posiadaj?cym specjalizacj? I stopnia oraz odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie medycyny, uznanie tego dorobku jako r�wnowa?nego realizacji w ca?o?ci programu specjalizacji i dopuszczenie lekarza do Pa?stwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu liczba lekarzy drugiej specjalno?ci mog?aby ulec zwi?kszeniu.

 

Nowe formy kszta?cenia

Email PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje od 1 wrze?nia 2012 r. wprowadzi? now? form? kszta?cenia � kwalifikacyjne kursy zawodowe. B?d? one prowadzone przez technika, zasadnicze szko?y zawodowe, szko?y dla doros?ych oraz centra kszta?cenia zawodowego i ustawicznego. Po takim kursie b?dzie mo?na podej?? do egzaminu zewn?trznego, kt�ry potwierdzi nabyte kwalifikacje.

 
 

Email PDF

W dniu 18 czerwca br. zacznie obowi?zywa? nowy wykaz zawod�w regulowanych w dzia?ach administracji rz?dowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, ??czno?? oraz transport.

 

Licencje maklera i doradcy finansowego

Email PDF

W ?rodowisku finansowym, mi?dzy instytucjami rynkowymi a Krajowym Nadzorem Finansowym i resortem finans�w tocz? si? rozmowy na temat przysz?o?ci kszta?tu licencjonowania zawod�w maklera i doradcy finansowego.

Więcej…
 

Edukacja zawodowa

Email PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany w ustawie o systemie o?wiaty. Zgodnie z projektem za?o?e? do nowelizacji ustawy zostan? zlikwidowane licea profilowane oraz technika uzupe?niaj?ce. Zdecydowana wi?kszo?? gimnazjalist�w wybiera nauk? w liceach og�lnokszta?c?cych pomijaj?c mo?liwo?? nauki zawodu.

Więcej…
 

Architekci z uprawnieniami

Email PDF

A? 9838 architekt�w wynosi aktualnie liczba cz?onk�w Izby Architekt�w RP, kt�rym bezpiecznie powierza? mo?emy opracowywanie projekt�w, zw?aszcza je?li potrzebujemy uzyska? pozwolenie na budow?. Zlecaj?c us?ugi architektowi, warto wej?? na stron? www.izbaarchitektow.pl�i sprawdzi? czy dany architekt jest cz?onkiem samorz?du zawodowego � obowi?zkowej organizacji posiadaj?cej kodeks etyki i gwarantuj?cej inwestorom mo?liwo?? sk?adania reklamacji.

Informacj? o aktualnej liczbie cz?onk�w IARP wed?ug stanu na dzie? 5 maja 2011 roku poda?a redakcja oficjalnego magazynu Izby, w zwi?zku z drukiem swojego najnowszego numeru. Majowo-czerwcowy �Zaw�d: Architekt� trafi jak zawsze do wszystkich cz?onk�w Izby, czyli aktywnych zawodowo architekt�w.

 


Strona 9 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.