Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Marynarz

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód marynarza w żegludze śródlądowej jest pod kodem 835004.

Opis
do góry
Marynarz żeglugi śródlądowej - osoba, która pełni funkcję pracownika działu pokładowego na statku żeglugi śródlądowej; wykonuje prace związane z eksploatacją statku i konserwacją oraz utrzymaniem porządku.

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Młodszy marynarz
Stanowisko młodszego marynarza żeglugi śródlądowej może zajmować osoba posiadająca dokument stwierdzający odbycie podstawowego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach, wydany przez armatora statku. Nie jest wymagane świadectwo ani patent.

Marynarz
Do uzyskania świadectwa marynarza żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie 3 - miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.

Starszy marynarz
Do uzyskania świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

 • świadectwa marynarza żeglugi śródlądowej, dodatkowej 6 - miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
  albo
 • co najmniej świadectwa marynarza wachtowego w żegludze morskiej w dziale pokładowym,
  albo
 • stopnia marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej w dziale pokładowym, dodatkowej 6 - miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami na stanowisku marynarza,
  albo
 • świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, świadectwa marynarza i dodatkowej 3 - miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu umiejętności praktycznych,
  albo
 • patentu żeglarskiego stermotorzysty oraz miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu. Należy złożyć wniosek o egzamin.
Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Czynności zawodowe
do góry

Są trzy stopnie marynarskie: młodszy marynarz, marynarz, starszy marynarz.

Świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej uprawnia do zajmowania stanowiska marynarza na każdym statku żeglugi śródlądowej.

Świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej uprawnia do:
a) zajmowania stanowiska starszego marynarza na każdym statku żeglugi śródlądowej,
b) kierowania scalonymi materiałami pływającymi oraz statkami bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2.

Czynności zawodowe marynarzy:

 • sterowanie statkiem pod nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku;
 • wykonywanie prac manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie z mielizny;
 • konserwacja statku;
 • pełnienie dozoru na statku w trakcie postoju;
 • wykonywanie prac porządkowych na statku;
 • przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno - eksploatacyjne statku;
 • obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg wodnych;
 • utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu ratunkowego;
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku;
 • wykonywanie różnych prac przy pobieraniu paliwa, wody i innego zaopatrzenia statku;
 • przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów;
 • czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów;
 • udział w alarmach ćwiczebnych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.