Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Nurek I klasy

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Zadania zawodowe
Dodatkowe informacje

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód nurka I klasy jest pod kodem 754102.

Opis
do góry
Nurek I klasy jest uprawniony do wykonywania prac podwodnych głębinowych, oraz na małych i średnich głębokościach, czyli łącznie (co określa Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych) na głębokościach większych niż 50 m.

Wymagania
do góry
Dyplom nurka I klasy, zgodnie z w/w Ustawą, może uzyskać osoba:

 • posiadająca dyplom nurka II klasy,
 • posiadająca co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy,
 • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków I klasy.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu szkolenia. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni.

Należy zaznaczyć, że w myśl Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych za okres rocznej praktyki nie uważa się roku kalendarzowego. Roczna praktyka to okres co najmniej 250 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Egzamin
do góry
Egzamin składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest oceniana według skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Uzyskanie oceny minimum dobrej zwalnia z części ustnej egzaminu.
Egzamin teoretyczny jest oceniany jako zdany, lub niezdany. Przy ocenach nie ma ocen pośrednich.
Opłaty za wydanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów zawiera załącznik do w/w Ustawy.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla nurka I klasy określone są w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.


Zadania zawodowe
do góry
Prace na głębokościach większych niż 50 m wymagają już doświadczenia. Praca nurka wykonywana jest samodzielnie, bądź w zespole. Z racji niebezpieczeństw związanych z zawodem zawsze powinna być nadzorowana.

Do zadań nurków należy:
 1. poszukiwanie w wodzie osób, przedmiotów,
 2. przeprowadzanie badania dna,
 3. dokonywanie przeglądu, bieżących konserwacji i napraw sprzętu, urządzeń znajdujących się pod powierzchnią (np. części kadłubów statków, wież wiertniczych), instalacji podwodnych,
 4. są jedynymi osobami, które mogą penetrować wraki statków.,
 5. praca również przy pomiarach i badaniach środowiska podwodnego.

Praca jest z pewnością ciekawa, ale również wymagająca. W klimacie polskim wykonywana jest często przy niesprzyjających warunkach.

Dodatkowe informacje
do góry
Dyplom, świadectwo i książeczka nurka są wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Uzyskany dyplom zachowuje ważność przez 5 lat.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.