Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Radioelektronik II kl.

Email PDF


Opis
Wymagania
Wniosek
Egzamin
Dodatkowe informacje

Opis
do góry
Osoba posiadająca świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) jest uprawniona do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nabrzeżnych.

Wymagania
do góry

Osoba ubiegająca się o takie świadectwo powinna:

 • odbyć 3 - miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych,
 • odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie tematyki egzaminu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.

Jako potwierdzenie odbycia wymaganej praktyki jest traktowany wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji nadbrzeżnej.
Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia wystawiane przez ośrodek szkoleniowy.

Wniosek
do góry
Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie świadectwa na minimum 14 dni przed terminem egzaminu wskazanym we wniosku.
Powinien on zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwisko rodowe,
 • określenie posiadanego obywatelstwa,
 • adres do korespondencji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganej praktyki,
 • kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa.

Egzamin
do góry
Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń zawiera Załącznik nr 5 do w/w Rozporządzenia. Egzamin jest jednoetapowy. Przedmioty egzaminu i wymagania dla miejsca jego przeprowadzenia zawiera Załącznik nr 7 do w/w Rozporządzenia.
Formę egzaminu ogłasza Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) w Dzienniku Urzędowym UKE i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE co najmniej na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
Punktację oraz sposób przeprowadzania egzaminu zawiera Art. 19 w/w Rozporządzenia.
Harmonogram egzaminów na następny rok kalendarzowy ustala prezes UKE do dnia 31 grudnia i ogłasza go w biuletynie Informacji Publicznej UKE, dostępnym na stronach urzędu.

Dodatkowe informacje
do góry
Opłaty
Za przeprowadzenie egzaminu: 200 zł
Za wydanie świadectwa: 25 zł

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.