Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Nurek II klasy

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Dodatkowe informacje

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód nurka II klasy jest pod kodem 754102.

Opis
do góry
Nurek II klasy jest uprawniony do wykonywania prac podwodnych na małych i średnich głębokościach, czyli (co określa Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych) łącznie do 50 m. Prace na takiej głębokości wymagają już doświadczenia. Praca nurka wykonywana jest samodzielnie, bądź w zespole. Z racji niebezpieczeństw związanych z zawodem zawsze powinna być nadzorowana. Nurkowie poszukują w wodzie osób, przedmiotów, przeprowadzają badania dna. Dokonują również przeglądu, bieżących konserwacji i napraw sprzętu, urządzeń znajdujących się pod powierzchnią (np. części kadłubów statków, wież wiertniczych), instalacji podwodnych. Są jedynymi osobami, które mogą penetrować wraki statków. Pracują również przy pomiarach i badaniach środowiska podwodnego. Praca jest z pewnością ciekawa, ale również wymagająca. W klimacie polskim wykonywana jest często przy niesprzyjających warunkach.

Wymagania
do góry
Dyplom nurka II klasy, zgodnie z w/w Ustawą może uzyskać osoba:

  • posiadająca dyplom nurka III klasy,
  • posiadająca co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy,
  • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków II klasy.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu szkolenia. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni.

Należy zaznaczyć, że w myśl Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, za okres rocznej praktyki nie uważa się roku kalendarzowego. Roczna praktyka to okres co najmniej 250 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Egzamin
do góry
Egzamin składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest oceniana według skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Uzyskanie oceny minimum dobrej zwalnia z części ustnej egzaminu. Egzamin teoretyczny jest oceniany jako zdany, lub niezdany. Przy ocenach nie ma ocen pośrednich.
Opłaty za wydanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów zawiera załącznik do w/w Ustawy.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla nurka II klasy określone są w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.


Dodatkowe informacje
do góry
Dyplom, świadectwo i książeczka nurka są wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Uzyskany dyplom zachowuje ważność przez 5 lat.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.