Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Kier. prac podwodnych II kl.

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód kierownika prac podwodnych II klasy jest pod kodem 754101.

Opis
do góry
Organizator prac podwodnych, który jest ustawowo odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa podczas wykonywania prac podwodnych jest zobowiązany do wyznaczenia kierownika prac podwodnych.


Wymagania
do góry
Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy, zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, może uzyskać osoba:

 • posiadająca wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elektrycznych,
 • posiadająca dyplom nurka II klasy,
 • posiadająca roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy,
 • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych II klasy.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu szkolenia. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni.

Należy zaznaczyć, że w myśl ustawy za okres rocznej praktyki nie uważa się roku kalendarzowego. Roczna praktyka to okres co najmniej 250 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Egzamin
do góry
Egzamin składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest oceniana według skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Uzyskanie oceny minimum dobrej zwalnia z części ustnej egzaminu. Egzamin teoretyczny jest oceniany jako zdany, lub niezdany. Przy ocenach nie ma ocen pośrednich.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla kierownika prac podwodnych II klasy określone są w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Opłaty za wydanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów zawiera Załącznik do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Zadania zawodowe
do góry
Osoba wykonująca tą funkcję, posiadająca dyplom kierownika prac podwodnych II klasy, zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, jest zobowiązana do:

 1. przeprowadzenia ryzyka zawodowego w miejscu przewidzianym do wykonywania prac podwodnych,
 2. poinformowania osób wykonujących prace o tym ryzyku i zastosowanych środkach do jego zmniejszenia,
 3. opracowania i stosowania bezpiecznych procedur prac podwodnych,
 4. dopilnowania, aby sprzęt nurkowy i wyposażenie bazy prac podwodnych było odpowiednie do wykonywanych prac,
 5. kierowania do prac podwodnych tylko osób z odpowiednimi uprawnieniami i zapewnieniu im asekuracji w postaci drugiego nurka, który w każdej chwili będzie gotów do udzielenia pomocy,
 6. utrzymania sprzętu nurkowego, urządzeń i wyposażenia bazy w stanie sprawności technicznej. W przypadku konieczności, ze względu na rodzaj zastosowanego sprzętu powinna zapewnić stałą obsługę operatora systemów nurkowych,
 7. prowadzenia dziennika prac podwodnych,
 8. dokonywania odpowiednich zapisów w książeczce nurka,
 9. zapewnienia nurkom opieki medycznej.

Jest to szeroki katalog zobowiązań, wymagający od kierownika prac podwodnych dbałości o bezpieczeństwo prac podwodnych na każdym etapie prac. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy uprawnia do kierowania pracami podwodnymi na średnich i małych głębokościach, czyli łącznie do 50 m głębokości.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.