Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Kapitan

Email PDF


Wymagania
Egzamin
Uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód kapitana statku żeglugi śródlądowej jest pod kodem 315206.

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej - dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy B wymagane jest posiadanie:

 • 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej,
  - w tym co najmniej 24 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym
  - i 24 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika,
 • oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B uprawnia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie na śródlądowych drogach wodnych.

Do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy A wymagane jest posiadanie:

 • 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej,
  - w tym co najmniej 24 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym
  - i 24 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika,
  - w tym 6 miesięcy praktyki na morskich wodach wewnętrznych,
  - oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
  albo
 • posiadanie dyplomu oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej albo stopnia oficera Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej oraz 6 - miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A uprawnia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej na śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Uprawnienia
do góry
Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania każdym statkiem, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w tym patencie, z tym że:

 • statkiem pasażerskim - po ukończeniu 24 lat i złożeniu egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi,
 • statkiem pasażerskim o zdolności przewozowej powyżej 400 osób - po odbyciu dodatkowej 12 - miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kierownika statku pasażerskiego o zdolności przewozowej większej niż 200 osób,
 • statkiem I kategorii - w przypadku posiadania praktyki pływania na stanowisku sternika na statku I kategorii, w wymiarze co najmniej połowy okresu określonego odpowiednio w Art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej lub 6 miesięcy na stanowisku kierownika statku II kategorii.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.