Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Ekspert ds. bezpieczeństwa

Email PDF


Opis
Wymagania

Opis
do góry
Materiały niebezpieczne mogą być transportowane statkami żeglugi śródlądowej tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu żeglugowego, a także w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska. Wymagania takie stawia Europejskie Porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN).

Wymagania
do góry

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej na takim statku musi znajdować się ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, czyli w skrócie ekspert ADN.
Ekspertem do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, czyli w skrócie Ekspertem ADN może być osoba, która posiada świadectwo eksperta ADN.

Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Świadectwo eksperta ADN może uzyskać osoba, która:

 • ukończyła kurs,
 • zdała egzamin przed komisją, ze znajomości postanowień Europejskiego Porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi,
 • otrzymała świadectwo eksperta ADN. Świadectwo eksperta ADN wydaje dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Zgodnie z załącznikiem do w/w Ustawy za wydanie świadectwa pobiera się opłatę w wysokości 20 zł, a za egzamin na świadectwo eksperta ADN - 100 zł.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.