Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Bosman

Email PDF


Wymagania
Egzamin
Czynności zawodowe
Uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód bosmana jest pod kodem 315201.

Wymagania
do góry

Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej) dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej uzyskuje osoba, która:
 • ukończyła 18 lat,
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia,
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Do uzyskania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

 • wykształcenia co najmniej podstawowego,
 • świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej oraz dodatkowej 6 - miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej, na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami,
  albo
 • dyplomu oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej albo stopnia oficera w dziale pokładowym Marynarki Wojennej lub stopnia oficera w dziale pokładowym Oddziału Morskiego Straży Granicznej,
  albo
 • świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, świadectwa starszego marynarza oraz dodatkowej miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania świadectwa.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Czynności zawodowe
do góry
Do czynności wykonywanych przez bosmana żeglugi śródlądowej zaliczamy:

 • rozdzielanie pracy pomiędzy załogę;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań;
 • planowanie i realizowanie konserwacji statku;
 • utrzymywanie w porządku pomieszczeń ładunkowych, załogowych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń ppoż. oraz wyposażenia ratunkowego statku;
 • pełnienie wachty morskiej i portowej;
 • organizowanie operacji manewrowych;
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą okrętowych urządzeń przeładunkowych;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą portowych prac przeładunkowych;
 • przygotowywanie narzędzi pracy oraz potrzebnych materiałów, stosownie do otrzymanych zadań;
 • szkolenie marynarzy w zakresie ppoż., bhp indywidualnych środków ratunkowych.

Uprawnienia
do góry
Świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej uprawnia do:

 • zajmowania stanowiska:
  - bosmana na każdym statku żeglugi śródlądowej,
  - kierownika obiektu pływającego,
 • kierowania scalonymi materiałami pływającymi oraz statkami bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.