Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Operataor stacji nadbrzeżnej

Email PDF

Opis
Wymagania
Egzamin
Dodatkowe informacje

Opis
do góry
Osoba posiadająca świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej jest uprawniona do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych.

Wymagania
do góry
Osoba ubiegająca się o takie świadectwo powinna:
a) odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie tematyki egzaminu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.

Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia wystawiane przez ośrodek szkoleniowy.

Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie świadectwa na minimum 14 dni przed terminem egzaminu wskazanym we wniosku.
Powinien on zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwisko rodowe,
 • określenie posiadanego obywatelstwa,
 • adres do korespondencji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia,
 • kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa.

Egzamin
do góry
Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń zawiera Załącznik nr 5 do w/w Rozporządzenia.
Egzamin jest jednoetapowy. Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych i wymogi dla miejsca przeprowadzania egzaminu zawiera Załącznik nr 8 do w/w Rozporządzenia.
Formę egzaminu ogłasza Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) w Dzienniku Urzędowym UKE i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE co najmniej na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
Punktację oraz sposób przeprowadzania egzaminu zawiera Art. 19 w/w Rozporządzenia.
Harmonogram egzaminów na następny rok kalendarzowy ustala prezes UKE do dnia 31 grudnia i ogłasza go w biuletynie Informacji Publicznej UKE, dostępnym na stronach urzędu.

Dodatkowe informacje
do góry
Opłaty
Za przeprowadzenie egzaminu: 150 zł
Za wydanie świadectwa: 25 zł

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.