Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Nurek saturowany

Email PDF

Opis
Wymagania
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód nurka saturowanego jest pod kodem 754103.

Opis
do góry
Nurek saturowany jest uprawniony do wykonywania bez ograniczeń wszelkich prac podwodnych. Takie uprawnienia wymagają już dużego doświadczenia, wiedzy i rozwagi. Nurek saturowany może bowiem wykonywać również prace niebezpieczne, na dużych głębokościach, również z użyciem materiałów wybuchowych. W takich warunkach bezpieczeństwo zależy od wielu czynników. Dwie główne grupy to sprzęt i tzw. czynnik ludzki (wiedza, rozwaga, spokój i ukierunkowanie myślenia przede wszystkim na bezpieczeństwo).

Wymagania
do góry
Dyplom nurka saturowanego (zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych) może uzyskać osoba:

  • posiadająca dyplom nurka I klasy,
  • posiadająca co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy,
  • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków saturowanych.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu szkolenia. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni.


Należy zaznaczyć, że w myśl Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych za okres rocznej praktyki nie uważa się roku kalendarzowego. Roczna praktyka to okres co najmniej 250 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Dyplom, świadectwo i książeczka nurka są wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Opłaty za wydanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów zawiera załącznik do w/w Ustawy.

Uzyskany dyplom zachowuje ważność przez 5 lat.

Egzamin
do góry
Egzamin składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest oceniana według skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Uzyskanie oceny minimum dobrej zwalnia z części ustnej egzaminu.
Egzamin teoretyczny jest oceniany jako zdany, lub niezdany.
Przy ocenach nie ma ocen pośrednich.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla nurka saturowanego określone są w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.