Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Nurek III klasy

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Dodatkowe informacje

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód nurka III klasy jest pod kodem 754102.

Opis
do góry
Nurek III klasy jest uprawniony do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach, czyli (co określa Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych) do 20 m. Praca nurka wykonywana jest samodzielnie, bądź w zespole. Z racji niebezpieczeństw związanych z zawodem zawsze powinna być nadzorowana. Nurkowie poszukują w wodzie osób, przedmiotów, przeprowadzają badania dna. Dokonują również przeglądu, bieżących konserwacji i napraw sprzętu, urządzeń znajdujących się pod powierzchnią (np. części kadłubów statków, wież wiertniczych), instalacji podwodnych. Są jedynymi osobami, które mogą penetrować wraki statków. Pracują również przy pomiarach i badaniach środowiska podwodnego. Praca jest z pewnością ciekawa, ale również wymagająca. W klimacie polskim wykonywana jest często przy niesprzyjających warunkach.

Wymagania
do góry
Dyplom nurka III klasy, zgodnie z w/w Ustawą, może uzyskać osoba:

  • pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiadająca wykształcenie średnie, lub zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elektrycznych,
  • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków III klasy.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu szkolenia. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni.

Egzamin
do góry
Egzamin składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest oceniana według skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna.
Uzyskanie oceny minimum dobrej zwalnia z części ustnej egzaminu.
Egzamin teoretyczny jest oceniany jako zdany, lub niezdany.
Przy ocenach nie ma ocen pośrednich.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla nurka III klasy określone są w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Opłaty za wydanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów zawiera Załącznik do Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Dodatkowe informacje
do góry
Dyplom, świadectwo i książeczka nurka są wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Uzyskany dyplom zachowuje ważność przez 5 lat.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.