Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Opis - Nauczyciel

Email PDF


Opis
Wymagania
?cie?ka rozwoju zawodowego

Opis
do g�ry
Zaw�d nauczyciela jest zawodem wymagaj?cym umiej?tno?ci po??czenia wiedzy z zakresu przedmiotu nauczania oraz odpowiedniego podej?cia pedagogicznego. Tylko po??czenie obu tych czynnik�w gwarantuje sukces w zawodzie. Nale?y mie? ?wiadomo?? tego, ?e o ile wiedza jest w du?ej mierze czynnikiem sta?ym, to podej?cie pedagogiczne jest zale?ne od grupy, kt�r? si? naucza. Nauczyciel jest r�wnie? wychowawc?. Niezb?dna jest wi?c r�wnie? umiej?tno?? stosowania r�?nych podej?? do nauczania oraz ich odpowiedniego wyboru. Nauczyciel jest z pewno?ci? zawodem wymagaj?cym, lecz mog?cym dawa? ogromn? satysfakcj? z pracy.

Wymagania
do g�ry
Nauczycielem, zgodnie z Ustaw? z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, mo?e zosta? osoba, kt�ra:

 • posiada wy?sze wykszta?cenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym,
  lub
  uko?czy?a zak?ad kszta?cenia nauczycieli i podejmuje prac? na stanowisku, do kt�rego s? to wystarczaj?ce kwalifikacje,
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych,
 • spe?nia warunki zdrowotne niezb?dne do wykonywania zawodu.


 • Opis kwalifikacji, jakie s? potrzebne do zajmowania okre?lonych stanowisk nauczycielskich w r�?nych plac�wkach zawiera Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczeg�?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre?lenia szk�? i wypadk�w, w kt�rych mo?na zatrudni? nauczycieli niemaj?cych wy?szego wykszta?cenia lub uko?czonego zak?adu kszta?cenia nauczycieli.

  ?cie?ka rozwoju zawodowego
  do g�ry
 • nauczyciel sta?ysta
 • nauczyciel kontraktowy - aby awansowa? na nauczyciela kontraktowego, nale?y odby? 9 miesi?czny sta?, z?o?y? wniosek o przeprowadzenie post?powania kwalifikacyjnego, pozytywnie przej?? egzamin, kt�ry przeprowadzany jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyska? akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • nauczyciel mianowany - aby awansowa? na nauczyciela mianowanego, nale?y odby? sta?, kt�ry trwa 2 lata i 9 miesi?cy; sta? ten mo?na odby? po 2 latach nauczania w szkole, potem nale?y z?o?y? wniosek o przeprowadzenie post?powania egzaminacyjnego, pozytywnie przej?? egzamin, kt�ry przeprowadzany jest w formie egzaminu oraz uzyska? akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • nauczyciel dyplomowany - aby awansowa? na nauczyciela dyplomowanego, nale?y odby? sta?, kt�ry trwa 2 lata i 9 miesi?cy; sta? ten mo?na odby? po co najmniej 1 roku nauczania w szkole, nast?pnie nale?y z?o?y? wniosek o przeprowadzenie post?powania egzaminacyjnego, pozytywnie przej?? post?powanie kwalifikacyjne, kt�re polega na ocenie dorobku naukowego nauczyciela i rozmowie kwalifikacyjnej oraz uzyska? akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Na temat wymaga? niezb?dnych do uzyskania awansu na kolejne stopnie mo?na poczyta? w Rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.