Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Mostowniczy

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód mostowniczego jest pod kodem 711604.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, mostowniczym może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 5 lat przy utrzymaniu obiektów inżynieryjnych, oraz odbyła przygotowanie zawodowe,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem dróg    

     mostów;

     albo

     b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z budową i utrzymaniem dróg i

     mostów.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na mostowniczego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne - według programu pracodawcy
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika o specjalności związanej z budową i utrzymaniem dróg i mostów

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Mostowniczego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Mostowniczego.

Do zadań mostowniczego należy:

 • organizowanie, użytkowanie i likwidowanie stanowiska pracy do kolejowych robót mostowych zgodnie z wymogami technologicznymi, zasadami organizacji pracy i ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym, ochrony odgromowej oraz ochrony środowiska;
 • organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych budowli inżynierskich;
 • przeprowadzanie kontroli stanu nawierzchni kolejowych budowli inżynierskich, ustalanie usterek oraz zakresu robót naprawczych;
 • opracowywanie harmonogramów i technologii robót mostowych;
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji budowlanych dróg kolejowych i kolejowych budowli inżynierskich;
 • dokonywanie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, wytyczanie i niwelowanie tras komunikacyjnych;
 • ocenianie jakości wykonanej pracy i usuwanie ewentualnych usterek;
 • stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w czasie trwania robót;
 • organizowanie zaplecza budowy;
 • stosowanie wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej do rozwiązywania problemów zaistniałych w pracy i podejmowania decyzji;
 • udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe;
 • samodzielne prowadzenie prac związanych z montażem i eksploatacją kolejowych budowli inżynierskich oraz dróg kolejowych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.