Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Monter zdalnego sterowania metra

Email PDF


Opis
Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra jest pod kodem 742116.

Opis
do góry
Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra - to osoba, która wykonuje prace konserwacyjne, kontrolne, pomiarowe i naprawcze urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra (ZSiKD), z wykorzystaniem aparatury kontrolno - pomiarowej, komputerowych urządzeń diagnostycznych i narzędzi elektromonterskich oraz dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania
do góry
Monterem urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 3 miesiące na stanowisku praktykanta na montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra, oraz odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektronicznej;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie elektronicznej.

 

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe - szkolenie teoretyczne.

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra.

Do zadań montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra należy:

 • utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego: elektronicznych pulpitów nastawczych, szaf aparaturowych oraz obwodów i urządzeń zasilających systemu ZSiKD - zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, komputerowych urządzeń diagnostyki sterowania, interfejsów oraz dekoderów systemu ograniczania prędkości, komputerów zdalnego i miejscowego sterowania, czytników numerów pociągów z obwodami zasilającymi oraz transmisji danych, urządzeń i obwodów sieci czasu oraz sygnalizacji załączenia trzeciej szyny, pętli głównej oraz rezerwowej systemu ZSiKD;
 • wykonywanie prac kontrolnych i konserwacyjnych systemu ZSiKD;
 • usuwanie awarii i usterek urządzeń;
 • wymiana elementów urządzeń;
 • udział w rozbudowie i modernizacji systemu ZSiKD;
 • zapoznawanie się z dokumentacją techniczną i dokumentacją urządzeń na powierzonym terenie;
 • utrzymywanie w porządku i czystości urządzeń oraz pomieszczeń;
 • dokumentowanie wykonanych prac;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • wykonywanie prac związanych z montażem urządzeń przy budowie systemu ZSiKD;
 • wykonywanie prac konserwacyjnych, kontrolnych, pomiarowych i naprawczych urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra (ZSiKD), z wykorzystaniem aparatury kontrolno - pomiarowej, komputerowych urządzeń diagnostycznych i narzędzi elektromonterskich oraz dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.