Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Monter sterowania ruchem metra

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra jest pod kodem 742115.

Wymagania
do góry
Monterem urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 3 miesiące na stanowisku praktykanta na montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, oraz odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie elektrycznej.

 

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe - szkolenie teoretyczne.

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin. W tym przypadku na stanowisku Montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra.

Do zadań montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra należy:

 • przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń sterowania ruchem pociągów;
 • usuwanie usterek oraz wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych;
 • wykonywanie pomiarów i regulacji napięć, prądów, kąta przesunięcia fazowego, rezystancji, sił nastawczych;
 • dokonywanie wymiany elementów urządzeń, np.: przekaźników, żarówek, modułów elektrycznych i mechanicznych;
 • przeprowadzanie konserwacji i regulacji napędów zwrotnicowych;
 • zabezpieczanie antykorozyjne urządzeń sterowania ruchem pociągów (np. malowanie sygnalizatorów);
 • utrzymywanie w porządku i czystości urządzeń oraz pomieszczeń;
 • dokumentowanie wykonanych prac;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • wykonywanie prac związanych z montażem urządzeń sterowania ruchem pociągów metra;
 • wykonywanie prac konserwacyjnych, kontrolnych i naprawczych urządzeń sterowania ruchem pociągów na liniach metra i innych obiektach będących w utrzymaniu zarządcy infrastruktury kolejowej metra, w tym: przekaźnikowych i elektronicznych (komputerowych) urządzeń sterowania ruchem pociągów, napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów, elektronicznych pulpitów nastawczych, przekaźnikowych i elektronicznych układów kontroli niezajętości torów, z wykorzystaniem aparatury kontrolno - pomiarowej, komputerowych urządzeń diagnostycznych i narzędzi elektromonterskich oraz dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.