Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Maszynista maszyn kolejowych

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych jest pod kodem 831106.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie; maszynistą wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
 • odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • WARIANT 1:
  a) posiada wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej oraz
  b) posiada zawodowy staż pracy - 1 rok, w tym 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych oraz odbyła przygotowanie zawodowe.
  WARIANT 2:
  a) posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalnościach mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej oraz
  b) posiada zawodowy staż pracy - 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych oraz odbyła przygotowanie zawodowe.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na Maszynistę wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Wykaz specjalności, w których można się kształcić w tym zawodzie jest dostępny w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne - według programu pracodawcy
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności maszynisty maszyny do robót nawierzchniowych i budowlanych pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca, na podstawie świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaliczonej jazdy próbnej, wydaje dla prowadzących pojazdy kolejowe - prawo kierowania pojazdem kolejowym; natomiast dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin.

Do zadań maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej należy:

 • doprowadzanie obsługiwanej maszyny do miejsca robót;
 • przygotowywanie obsługiwanej maszyny do pracy i operowanie nią przy wykonywaniu robót;
 • prowadzenie maszyny do kolejowych robót budowlanych - w przypadku jej szczególnej konstrukcji - w ruchu drogowym po drogach publicznych;
 • prowadzenie na stacjach i liniach kolejowych oraz obsługiwanie maszyn wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, takich jak: oczyszczarka tłucznia w torze, profilarka tłucznia, stabilizator dynamiczny, automatyczna podbijarka toru i podbijarka rozjazdów, koparka rowów, profilarka (ścinarka) ław torowiska, żuraw kolejowy, zgarniarka tłucznia, dźwig UK, wielowrzecionowa zakrętarka śrub stopowych, pociąg do wymiany nawierzchni kolejowej, pociąg do naprawy podtorza, wymieniarka podkładów, odśnieżarka torów, zgrzewarka szyn w torze, pojazd do inspekcji mostów, drezyna pomiarowa, pojazd kolejowy do wykonywania prac przy urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej;
 • wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny;
 • osłanianie sygnałami maszyny w czasie nieprzewidzianego postoju maszyny na szlaku;
 • wykonywanie czynności obsługowych po zakończeniu pracy maszyny;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
 • stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny;
 • wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą maszyny w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.