Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Maszynista poj. pomocniczych

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód maszynisty pomocniczych pojazdów kolejowych metra jest pod kodem 831105.

Wymagania
do góry
Maszynistą pomocniczych pojazdów kolejowych metra, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 1 rok przy wykształceniu średnim albo 2 lata przy wykształceniu zasadniczym zawodowym, oraz odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny mecanicznej lub elektrycznej;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie mechanicznej lub elektrycznej;

    albo

    c) zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach z dziedziny mechanicznej

    lub elektrycznej;

    albo

    d) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach w dziedzinie mechanicznej lub elektrycznej.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na maszynistę pomocniczych pojazdów kolejowych metra musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- szkolenie praktyczne
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności maszynisty pomocniczych pojazdów kolejowych metra pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Maszynisty pomocniczych pojazdów kolejowych metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca na podstawie świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaliczonej jazdy próbnej, wydaje dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku Maszynisty pomocniczych pojazdów kolejowych metra.

Do zadań maszynisty pomocniczych pojazdów kolejowych metra należy:

 • prowadzenie pomocniczego pojazdu kolejowego metra (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) na linii metra, bocznicach i w obrębie innych obiektów metra;
 • współpraca z dyspozytorami elektrowozowni i ruchu oraz dyżurnym stacji techniczno - postojowej;
 • wykonywanie obsługi codziennej pojazdu (przeprowadzanie próby hamulca, próby żurawika, sprawdzanie łączności i innego wyposażenia pojazdu);
 • obsługa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (łączność, hamulce itp.);
 • lokalizowanie usterek i wykonywanie drobnych napraw;
 • dokumentowanie przyjęcia pojazdu do pracy i zdawania go po pracy;
 • dbanie o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na wszystkich torach i na bocznicy;
 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów;
 • obsługa i utrzymanie w należytym stanie technicznym pomocniczych pojazdów kolejowych metra - spalinowych pojazdów trakcyjnych: lokomotyw manewrowych i wózków motorowych (drezyn), zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.