Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Maszynista pojazdu trakcyjnego

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód maszynisty pojazdu trakcyjnego jest pod kodem 831104.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie; maszynistą pojazdu trakcyjnego może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
 • odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • WARIANT 1:
  a) złożyła egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego,
  b) posiada zawodowy staż pracy - 1 rok na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego i przejechała w tym czasie:
  - 15 tys. km w trakcji elektrycznej,
  - 10 tys. km w trakcji spalinowej,
  - 5 tys. km w trakcji parowej,
  - w zależności od rodzaju trakcji, na którą kandydat jest szkolony.
  WARIANT 2:
  a) złożyła egzamin kwalifikacyjny na stanowisko maszynisty w innym rodzaju trakcji,
  b) posiada zawodowy staż pracy - co najmniej 1 rok na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego w tym rodzaju trakcji oraz co najmniej 30 dni pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów trakcyjnych, o których prawo kierowania kandydat się ubiega.
  WARIANT 3:
  a) posiada wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalności mechanicznej lub elektrycznej,
  b) posiada zawodowy staż pracy - 6 miesięcy na stanowisku pomocnika maszynisty odpowiedniego rodzaju trakcji.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na Maszynistę pojazdu trakcyjnego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne w jednostce zatrudniającej pracownika
- szkolenie teoretyczne - nie jest wymagane przy wariancie 3
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności pod nadzorem


Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Maszynisty pojazdu trakcyjnego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca, na podstawie świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaliczonej jazdy próbnej, wydaje dla prowadzących pojazdy kolejowe - prawo kierowania pojazdem kolejowym. W tym przypadku uprawnienie do pracy na stanowisku Maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Do zadań maszynisty pojazdu trakcyjnego należy:

 • prowadzenie pojazdu trakcyjnego zgodnie z rozkładem jazdy i obowiązującymi przepisami;
 • pełnienie obowiązków kierownika pociągu w czasie jazdy luzem lub prowadzenie pociągu towarowego z hamulcem zespolonym bez drużyny konduktorskiej;
 • wykonywanie poleceń kierownika pociągu i dyżurnego ruchu podczas prowadzenia pociągu;
 • wykonywanie prac manewrowych na stacjach rozrządowych oraz obsługiwanie bocznic kolejowych różnych zakładów przemysłowych;
 • usuwanie drobnych usterek pojazdów trakcyjnych;
 • utrzymywanie pojazdu w czystości, a szczególnie kabiny maszynisty, przedziału maszynowego, szyb i reflektorów;
 • obsługa i utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdu trakcyjnego (spalinowego lub elektrycznego), przydzielonego mu na stałe lub na czas wykonywania przez niego pracy;
 • regularne uczęszczanie na szkolenia okresowe, badania lekarskie i egzaminy sprawdzające;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu trakcyjnego;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • nadzorowanie i kierowanie pracą przydzielonych pomocników maszynistów oraz praktyczne szkolenie ich w zakresie obsługi pojazdu trakcyjnego i prowadzenia pociągu;
 • posługiwanie się służbowym rozkładem jazdy, przestrzegając przepisów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego uprawnia do wykonywania czynności na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.