Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Maszynista pociągu metra

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód maszynisty pociągu metra jest pod kodem 831103.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie; maszynistą pociągu metra może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - ukończyła kurs kwalifikacyjny na stanowisko maszynisty pociągu metra, oraz odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elekrtycznej lub elektronicznej;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie elektrycznej lub elektronicznej.

 

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na maszynistę pociągu metra musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- szkolenie praktyczne
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Maszynisty pociągu metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca na podstawie świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaliczonej jazdy próbnej, wydaje dla prowadzących pojazdy kolejowe prawo kierowania pociągiem metra.

Do zadań maszynisty pociągu metra należy:

 • prowadzenie składu taboru pasażerskiego metra zgodnie z harmonogramem jazdy i obowiązującymi przepisami;
 • przestrzeganie rozkładu jazdy taboru metra;
 • zmiana kierunku jazdy na stacjach końcowych metra z wykorzystaniem torów odstawnych;
 • nadzór nad automatycznym podawaniem informacji dla pasażerów o przystankach na stacjach metra i ruszaniu metra ze stacji;
 • posługiwanie się automatycznymi urządzeniami sterującymi;
 • posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasażerów metra w trakcie wsiadania i wysiadania z wagonów metra;
 • czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem jazd;
 • usuwanie drobnych usterek lub zgłaszanie do dyspozytora większych napraw;
 • utrzymywanie w czystości kabiny maszynisty, szyby czołowej i reflektorów;
 • obsługiwanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego mu składu taboru pasażerskiego metra;
 • udział w szkoleniach i egzaminach kontrolnych;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdu trakcyjnego;
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu metra.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.