Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Manewrowy metra

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód manewrowego metra jest pod kodem 831206.

Wymagania
do góry
Manewrowym metra, zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 2 lata w Metrze Warszawskim, oraz odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 9. posiada:

    a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.

 

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na manewrowego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- szkolenie praktyczne
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności manewrowego pod nadzorem.

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
- praktyczny,
- teoretyczny.
- szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Manewrowego metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Po zdanym egzaminie pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na jakie zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Manewrowego metra.

Do zadań manewrowego metra należy:

 • rozłączanie i sprzęganie taboru metra;
 • wykonywanie prac manewrowych zgodnie z poleceniami dyżurnego ruchu stacji techniczno - postojowej i dyspozytora elektrowozowni;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy manewrowej związanej z rozrządem i zestawianiem pociągów oraz obsługą punktów ładunkowych na stacji;
 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów;
 • przestawianie zwrotnic;
 • hamowanie taboru przy użyciu płoz hamulcowych;
 • praca w tunelu przy sztucznym oświetleniu;
 • obsługa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa);
 • dbanie o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na wszystkich torach i na bocznicy;
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu taboru pomocniczego;
 • podawanie, zgodnie z przepisami, sygnałów wzrokowych i słuchowych w czasie wykonywania pracy manewrowej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.