Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Manewrowy na kolei

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód manewrowego jest pod kodem 831205.

Wymagania
do góry
Manewrowym na kolei, zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie; może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - odbyła przygotowanie zawodowe,
 9. posiada:

    a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na manewrowego na kolei musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne: w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika, w jednostce pasażerskiej lub towarowej i w jednostce taboru
-szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności manewrowego pod nadzorem.

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
- praktyczny,
- teoretyczny.
- szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Manewrowego na kolei określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Manewrowego na kolei.

Do zadań manewrowego na kolei należy:

 • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i w ruchu;
 • zabezpieczanie odstawionego taboru kolejowego przed zbiegnięciem;
 • rozpinanie wagonów podczas wykonywania pracy na górkach rozrządowych;
 • wykonywanie płozowania podczas pracy rozrządowej w I i II strefie hamowania;
 • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej;
 • sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa;
 • sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego;
 • wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów;
 • przestrzeganie warunków bezpieczeństwa higieny pracy przy niebezpiecznej pracy z taborem będącym w ruchu;
 • wykonywanie prac związanych ze sprzęganiem i rozprzęganiem taboru kolejowego podczas jego postoju, a także w ruchu przy prowadzeniu pracy rozrządowej na górkach rozrządowych;
 • zabezpieczanie wagonów od zbiegnięcia, przy zastosowaniu płoz hamulcowych i prostych narzędzi.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.