Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Makler giełd towarowych

Email PDF


Wymagania
Wniosek o wpis na listę maklerów
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód maklera giełd towarowych jest pod kodem 332401.

Wymagania
do góry
Zawód maklera giełd towarowych jest opisany w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Zgodnie z Art. 1. w/w Ustawy na listę maklerów giełd towarowych może być wpisana osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom, przestępstwa gospodarczego, fałszowania pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, znaków towarowych, przestępstwa określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; przestępstwa określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; przestępstwa określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; przestępstwa określonego w niniejszej ustawie lub przestępstwa określonego w Ustawie o domach składowych,
 • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych.

Wniosek o wpis na listę maklerów
do góry
Uzyskanie uprawnień wykonywania zawodu maklera giełd towarowych następuje z dniem wpisania na listę maklerów giełd towarowych.
Wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych.


Do wniosku o wpis na listę maklerów należy dołączyć w formie załączników:

 • zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny,
 • zaświadczenie o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych,
 • zaświadczenie o zdaniu testu umiejętności uprawniającego do wpisu na listę maklerów giełd towarowych albo
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.

Egzamin
do góry

Egzamin na maklera giełd towarowych jest odpłatny. Aby do niego podejść należy wnieść aktualną opłatę i złożyć wypełniony wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego.
Zakres tematyczny egzaminu, tryb jego przeprowadzania, wysokość opłat egzaminacyjnych ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Wszelkich potrzebnych informacji na temat aktualnych opłat, terminów, zakresów tematycznych udziela punkt informacyjny przy Komisji Nadzoru Finansowego.


Informacje i dokumenty do pobrania (formularze wniosków, listy maklerów, testy dla kandydatów) dostępne są także pod adresem internetowym KNF:
http://www.knf.gov.pl/rynek_kapitalowy/maklerzy/Maklerzy_gield/index.html

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.