Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Uznawanie kwalifikacji - konsultacje w Europie

Email PDF

Dyrekcja Generalna KE ds. rynku wewn?trznego og?osi?a otwarte konsultacje spo?eczne dotycz?ce uznawalno?ci kwalifikacji zawodowych profesjonalist�w, kt�re trwa? b?d? od dnia 7 stycznia 2011 roku do dnia 15 marca 2011 roku. Podmioty, b?d?ce grupami docelowymi to oczywi?cie g?�wnie specjali?ci z danych bran?, przedstawiciele stowarzysze? i osoby zainteresowane dost?pem do zawod�w regulowanych. Wszystkie opinie b?d? jednak brane pod uwag? w trakcie konsultacji.

Konsultacje te�maj? na celu wypracowanie potrzebnych zmian w Dyrektywie 2005/36/EC po?wi?conej uznawalno?ci kwalifikacji zawodowych w UE. Dyrektywy opracowywane na forum Unii Europejskiej s? nast?pnie wdra?ane do prawodawstwa wszystkich kraj�w cz?onkowskich. Reforma jest potrzebna, gdy? u?atwi mobilno?? profesjonalist�w na rynku pracy Unii Europejskiej. Nabyte kwalifikacje mo?na b?dzie ?atwiej wykorzystywa? na wsp�lnym rynku.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.