Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Księgowy

Email PDF


Wymagania
Certyfikat księgowy

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód księgowego jest pod kodem 331301.

Wymagania
do góry
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mogą wykonywać:

 • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie w/w Art. są osoby, które:

 • posiadają certyfikat księgowy,
 • są wpisane do rejestru biegłych rewidentów, lub
 • są wpisane na listę doradców podatkowych, oraz
 • nie zostały skazane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, oraz za przestępstwa skarbowe.

Certyfikat księgowy
do góry
Certyfikat księgowy zostaje wydany na wniosek osoby fizycznej, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe,
 • spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a. posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość,

b. lub posiada trzyletnią praktykę na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość,

c. lub posiada trzyletnią praktykę na innym kierunku ekonomicznym o specjalności innej, dla której plan studiów i program

kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość,

d. lub posiada trzyletnią praktykę w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do

nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

e. lub posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła

studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi

przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

f. lub posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym

egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej "egzaminem".

 

Na temat egzaminu można znaleźć informacje w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Art. 76e, 76f).

Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest dostępny w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.