Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Kierujący tramwajem

Email PDF


Wymagania
Szkolenie i egzamin
Pozwolenie
Wymagane dokumenty

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód motorniczego tramwaju jest pod kodem 833103.

Wymagania
do góry
Pozwolenie na kierowanie tramwajem, zgodnie z Art. 95 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 20 lat,
 • przedstawiła orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania tramwajem,
 • odbyła wymagane szkolenie,
 • zdała egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie i egzamin
do góry
Informacje na temat szkolenia osób, które chcą zdobyć pozwolenie do kierowania tramwajem, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Kursy na motorniczych są organizowane przez Ośrodki Szkolenia Motorniczych.
Zajęcia dzielą się na teoretyczne i praktyczne.
Zajęcia praktyczne to jazda tramwajem szkoleniowym.
Kursy teoretyczne obejmują naukę prawa o ruchu drogowym, budowy tramwaju, postępowania w czasie awarii, pierwszej pomocy, techniki jazdy w trudnych warunkach.

Szkolenia kończą się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub w Przedsiębiorstwie Komunikacji Publicznej.

Na temat egzaminowania osób, które chcą zdobyć uprawnienia do kierowania tramwajem, można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Pozwolenie
do góry
- Pozwolenie nie może być wydane osobie, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
- Pozwolenie nie może być również wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to okresu objętego zakazem.
- Pozwolenie jest wydawane na okres wynikający z terminów badań lekarskich.

Wymagane dokumenty
do góry

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem:

 • wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem, z potwierdzonym pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem.
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o pozwolenie,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • do wglądu:
  - dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały w mieście, w którym staramy się o pozwolenie.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.