Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Kierowca lokomotywy spalinowej

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód kierowcy lokomotywy spalinowej jest pod kodem 831102.

Wymagania
do góry
Kierowcą lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika lub wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalności mechanicznej,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
 • posiada zawodowy staż pracy - 1 rok przy wykształceniu średnim lub 2 lata przy wykształceniu zasadniczym zawodowym,
 • odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na kierowcę lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności kierowcy lokomotywki spalinowej o mocy do 300 KM pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca, na podstawie świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaliczonej jazdy próbnej, wydaje dla prowadzących pojazdy kolejowe - prawo kierowania pojazdem kolejowym; w tym przypadku uprawnienie do pracy na stanowisku Kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM.

Do zadań kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM należy:

 • przygotowywanie lokomotywy do pracy oraz zdawanie jej po pracy;
 • prowadzenie lokomotywy, obsługiwanie urządzeń i hamulców lokomotywy;
 • prowadzenie lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM w obrębie stacji postojowych, punktów naprawczych pojazdów kolejowych i punktów ładunkowych w ruchu manewrowym, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
 • wykrywanie i usuwanie typowych usterek podczas pracy lokomotywy;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu kolejowego;
 • stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą lokomotywy w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.