Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Kierowca drezyny

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód kierowcy drezyny i wózka motorowego jest pod kodem 831101.

Wymagania
do góry

Kierowcą drezyny i wózka motorowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
 • odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • * WARIANT 1: posiada wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej oraz dodatkowo posiada zawodowy staż pracy - 3 miesiące na stanowiskach rzemieślniczych przy naprawie i utrzymaniu pojazdów pomocniczych z napędem motorowym oraz odbyła przygotowanie zawodowe
  lub
 • * WARIANT 2: posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalnościach mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej oraz dodatkowo posiada zawodowy staż pracy - 6 miesięcy na stanowiskach rzemieślniczych przy naprawie i utrzymaniu pojazdów pomocniczych z napędem motorowym oraz odbyła przygotowanie zawodowe.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na kierowcę drezyny i wózka Mmtorowego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - paragraf 2 punkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
a) staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne
b) szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
c) zajęcia próbne - wykonywanie czynności kierowcy drezyny i wózka motorowego pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Kierowcy drezyny i wózka motorowego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca, na podstawie świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaliczonej jazdy próbnej, wydaje dla prowadzących pojazdy kolejowe - prawo kierowania pojazdem kolejowym; w tym przypadku uprawnienie do pracy na stanowisku Kierowcy drezyny i wózka motorowego.

Do zadań kierowcy drezyny i wózka motorowego należy:

 • wykonywanie jazdy na stacjach i liniach kolejowych;
 • obsługiwanie urządzeń drezyny lub wózka motorowego;
 • prowadzenie trakcyjnych pojazdów kolejowych: drezyn i wózków motorowych na stacjach i liniach kolejowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
 • wykrywanie i usuwanie usterek w działaniu urządzeń drezyny lub wózka motorowego podczas ich pracy;
 • smarowanie części trących i uzupełnianie olejów i smarów w czasie pracy pojazdów;
 • osłanianie sygnałami wózka motorowego (drezyny) w razie nieprzewidzianego postoju na szlaku oraz osłanianie przeszkody na torze szlakowym;
 • obsługiwanie żurawia hydraulicznego zamontowanego na wózku motorowym;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu kolejowego;
 • stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji drezyny i wózka motorowego;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą drezyny i wózka motorowego w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.