Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kwalifikacje zawodowe i rzemieślnicze

Email PDF

System formalnego potwierdzania kwalifikacji dotyczy zawodów rzemieślniczych.

Poniżej znajduje się link do listy zawodów rzemieślniczych.

Lista zawodów rzemieślniczych, dla których Izby Rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy i wydają świadectwa czeladnika i dyplomy mistrza. Lista powstała na bazie ustalenia przez Związek Rzemiosła Polskiego wykazu zawodów, dla których Izby Rzemieślnicze mogą przeprowadzać egzaminy. Lista została opublikowana na stronach Związku Rzemiosła Polskiego.

 

W obecnym systemie prawnym istnieją trzy drogi formalnego potwierdzenia kwalifikacji:

  1. Najstarsza ścieżka, której aktualną podstawą prawną jest Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92) Ścieżka ta jest otwarta na różne grupy kandydatów. Do egzaminu mogą podejść zarówno absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika, jak również osoby, które kwalifikacje nabyły w drodze pracy zawodowej i własnego przygotowania teoretycznego.
  2. Egzaminy przeprowadzane przez komisje przy kuratoriach oświaty. Tu podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).
  3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tu podstawą prawną jest również Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). W tym systemie funkcjonuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Do egzaminu mogą podejść absolwenci następujących szkół ponad gimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających, szkół policealnych. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminów zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562). Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.