Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Instruktor dyscypliny sportu

Email PDF

Opis
Wymagania
Kursy szkoleniowe
Zatrudnienie instruktora dyscypliny sportu

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód instruktora dyscypliny sportu jest pod kodem 342201.

Opis
do góry

Zajęcia ruchowe (sportowe lub rekreacyjne) z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić WYŁĄCZNIE osoby posiadające państwowe uprawnienia instruktorskie (legitymacja instruktora sportu). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne złamania ustawy i rozporządzeń, narażenie zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć sportowych lub rekreacyjnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno - sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

Wymagania
do góry

Zgodnie z Art. 41 punkt 6, Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie, instruktorem dyscypliny sportu może być osoba, która:

  1. ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich, lub
  2. posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie sportu i zdała egzamin końcowy.
  3. Po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji instruktora sportu do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

W Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie, w & 8. 1. czytamy, że:

  • studia wyższe obejmowały kierunek wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 250 godzin,
  • kurs odbywał się w wymiarze co najmniej 250 godzin i składał się z części ogólnej w wymiarze co najmniej 100 godzin i części specjalistycznej w wymiarze co najmniej 150 godzin.

Kursy szkoleniowe
do góry

Jeśli chodzi o kursy szkoleniowe instruktorów sportu, to mogą je podjąć osoby ze średnim lub czasem nawet zasadniczym wykształceniem (np. byli zawodnicy, którzy skończyli swoją karierę sportową i otrzymali zgodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki). Na kurs kandydaci kierowani są przez związki sportowe lub kluby sportowe. Przede wszystkim jednak chętni podejmują takie szkolenia z własnej inicjatywy i na własny koszt. Podstawowe wymagania to odpowiednia znajomość danej dyscypliny sportu tj. jej czynne uprawianie w przeszłości lub aktualnie, posiadanie stopni wtajemniczenia w wypadku wschodnich sportów walki, określone uprawnienia (np. w żeglarstwie). Ponadto kandydat musi mieć zaświadczenie od lekarza sportowego o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora.

Zatrudnienie instruktora dyscypliny sportu
do góry

Celem pracy instruktora sportu jest podniesienie ogólnej sprawności podopiecznych lub ich specjalistycznego przygotowania do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Zatrudnienie w charakterze instruktora sportu można otrzymać zarówno w klubie sportowym (z wykształceniem średnim, po ukończeniu kursu szkolenia instruktorów sportu), jak i w szkole podstawowej lub średniej (tylko z wykształceniem wyższym - Akademia Wychowania Fizycznego).

W zasadzie nie istnieją szczególne różnice "osobowe" przy zatrudnianiu w tym zawodzie. Równie często przyjmowane są do pracy kobiety, co mężczyźni. Wiek nie gra także większej roli, liczą się umiejętności. Jednak widoczny jest trend do zatrudniania młodych osób, zwłaszcza w szkołach.

W zawodzie instruktora sportu nie ma zbyt dużych możliwości awansu w hierarchii zawodowej. Praktycznie może on pełnić rolę tylko podwładnego. Jeżeli w klubie lub sekcji sportowej zatrudnionych jest kilku instruktorów, to jeden z nich może być awansowany na stanowisko kierownika wyszkolenia sportowego lub instruktora - koordynatora.

Zdarzają się jednak często wypadki założenia własnej firmy (świadczącej usługi w dziedzinie uprawiania jakiejś dyscypliny sportu), gabinetu odnowy biologicznej, studia aerobiku, gimnastyki, itp. W sytuacji prowadzenia działalności na własną rękę, instruktor może sam zostać szefem i zatrudniać innych pracowników.

Instruktor sportu podejmuje zwykle pracę w klubie sportowym bądź w szkole. Instruktor zatrudniony w szkole przygotowuje i prowadzi zajęcia sportowe w ramach programu nauczania szkoły oraz zajęcia pozalekcyjne (popularne SKS-y) dla uczniów zainteresowanych określonymi dyscyplinami sportu. Podczas lekcji wf instruktor uczy i pokazuje różne ćwiczenia fizyczne, objaśnia zasady gier zespołowych i czuwa nad bezpieczeństwem swoich podopiecznych. W trakcie zajęć korzysta on ze sprzętu sportowego (piłki, bramki, siatki, kosze) i dba o to, aby te przyrządy pomagały i uprzyjemniały lekcje, ale nie stanowiły zagrożenia dla uczniów. Często instruktor cieszy się dużym zaufaniem wychowanków; uczniowie przychodzą do niego ze swoimi kłopotami. W takich sytuacjach instruktor rozmawia zarówno z nimi, jak i z ich wychowawcą i rodzicami, starając się pomóc w rozwiązaniu ich problemów.

Poza normalnymi lekcjami instruktor prowadzi treningi dla uczniów szczególnie zainteresowanych sportem. W wielu szkołach instruktor opiekuje się szkolną drużyną sportową. Organizuje treningi, wyjeżdża na zawody i uczestniczy w sukcesach i porażkach swojej drużyny. W dużym stopniu od jego pomysłowości, wiedzy i zaangażowania zależy, czy zdoła "zarazić" uczniów zamiłowaniem do sportu.

Nieco inne zadania ma instruktor sportu w klubie sportowym. Istnieje tu specjalizacja, bowiem charakter pracy związany jest z konkretnymi dyscyplinami sportowymi. W treningach uczestniczy zarówno młodzież, jak i dorośli. Instruktor prowadzi te treningi samodzielnie lub pod okiem trenera, często współpracuje z lekarzem sportowym dla zapewnienia opieki medycznej podopiecznym. Jako opiekun zawodników wyjeżdża z nimi na zawody sportowe i obozy szkoleniowe. Do jego zadań należy również wyszukiwanie młodych i zdolnych zawodników oraz przygotowywanie ich do uprawiania danej dyscypliny sportu. W pracy instruktora w klubie bardzo istotne jest dbanie o uczciwe zasady rywalizacji sportowej, np. walka z niedozwolonym dopingiem.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.