Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Dyżurny ruchu metra

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dyżurnego ruchu i stacji metra jest pod kodem 831203.

Wymagania
do góry
Dyżurnym ruchu i stacji metra może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 6 miesięcy oraz odbyła przygotowanie zawodowe,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.


Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
1) Zatrudnienie
Kandydat na dyżurnego ruchu i stacji metra musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt. 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

2) Przygotowanie zawodowe
- szkolenie praktyczne
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności dyżurnego ruchu i stacji metra pod nadzorem

3) Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Dyżurnego ruchu i stacji metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Uprawnienia i zadania
do góry
Po zdanym egzaminie pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na jakie zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Dyżurnego ruchu i stacji metra.


Do zadań dyżurnego ruchu i stacji metra należy:

 • prowadzenie ruchu pociągów przy sterowaniu miejscowym;
 • obsługa pulpitu nastawczego lub digitajzera;
 • wystawianie, przekazywanie, doręczanie maszynistom rozkazów szczególnych na polecenie dyspozytora ruchu;
 • nadzorowanie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach;
 • nadzorowanie stacji, w tym: sprawdzanie stanu porządku i czystości stacji, obsługa oświetlenia na stacji, kontrola wejść/wyjść do/z tunelu metra, zgłaszanie dyspozytorowi ruchu możliwości włączenia napięcia w trzeciej szynie oraz gotowości stacji metra do rozpoczęcia ruchu pasażerskiego, zamykanie i otwieranie stacji dla ruchu pasażerskiego;
 • obsługa i nadzorowanie systemów funkcjonujących w metrze;
 • nadzór nad pasażerami na stacji metra (ostrzeganie przed wejściem poza pas bezpieczeństwa; informowanie o czynnikach wpływających na ruch pociągów; podejmowanie interwencji w przypadku człowieka, zwierzęcia, przedmiotu na podtorzu);
 • kontrolowanie pracy osób wykonujących obowiązki służbowe na stacji (brygady robocze; pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości na stacji);
 • udział w akcjach ratowniczych, przeciwpożarowych, ewakuacji pasażerów, w likwidowaniu skutków awarii;
 • współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne);
 • prowadzenie dokumentacji pracy;
 • szkolenie pracowników na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu;
 • udzielanie pomocy pasażerom.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.