Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Dyspozytor ruchu metra

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dyspozytora ruchu metra jest pod kodem 831202.

Wymagania
do góry
Dyspozytorem ruchu metra może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 1 rok na stanowisku dyżurnego ruchu i stacji, oraz odbyła przygotowanie zawodowe,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na dyspozytora ruchu metra musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- szkolenie praktyczne
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności na stanowisku dyspozytora ruchu metra pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Dyspozytora ruchu metra określa Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Po zdanym egzaminie pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na jakie zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Dyspozytora ruchu metra.

Do zadań dyspozytora ruchu metra należy:

 • stały nadzór nad ruchem pojazdów kolejowych metra i ruchem pasażerów;
 • prowadzenie ruchu pojazdów na linii;
 • obsługa digitajzera, monitorów, urządzeń komputerowych;
 • obsługa i nadzorowanie systemów funkcjonujących w metrze;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą linii, regulowanie ruchu pociągów;
 • obsługa centrali przeciwpożarowej;
 • prowadzenie i koordynacja akcji ratowniczych przeciwpożarowych, ewakuacyjnych oraz akcji likwidowania skutków awarii i klęsk żywiołowych do czasu przybycia odpowiednich służb i jednostek ratowniczych;
 • nadzorowanie pracy pozostałych dyspozytorów (technicznego i energetycznego) oraz dyżurnego automatyka w części mającej wpływ na prowadzenie ruchu pociągów, bezpieczeństwo pasażerów oraz funkcjonowanie metra;
 • nadzór nad pracą brygad roboczych i innych służb na linii;
 • współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne);
 • powiadamianie przełożonych oraz odpowiednich służb wymienionych w instrukcjach i procedurach o zdarzeniu lub wypadku na linii metra, po otrzymaniu potwierdzonej informacji na ten temat;
 • prowadzenie dokumentacji pracy.

Dodatkowe zadania zawodowe:
1) pełnienie obowiązków dyżurnego ruchu i stacji metra;
2) szkolenie pracowników na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu;
3) udział w komisjach egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników na stanowiska związane z prowadzeniem ruchu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.