Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Dróżnik obchodowy

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dróżnika obchodowego jest pod kodem 711602.

Wymagania
do góry
Dróżnikiem obchodowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 1 rok pracy przy robotach torowych,
 9. posiada:

    a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
1) Zatrudnienie
Kandydat na dróżnika obchodowego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt. 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

2) Przygotowanie zawodowe
Przygotowanie zawodowe obejmuje:

- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne - na odcinkach linii kolejowych według programu pracodawcy
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalności związanej z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.

3) Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Dróżnika obchodowego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Dróżnika obchodowego.

Do zadań dróżnika obchodowego należy:

 • ocenianie stanu technicznego drogi kolejowej i jej elementów składowych;
 • kontrolowanie stanu szyn, ich przytwierdzenia i stanu luzów oraz kontrolowanie rozjazdów kolejowych;
 • zabezpieczanie miejsc pękniętych szyn oraz innych uszkodzeń podtorza kolejowego;
 • informowanie odpowiednich służb o zauważonych uszkodzeniach linii telefonicznych, energetycznych i sieci trakcyjnej;
 • dokręcanie śrub łubkowych, stropowych oraz wkrętów z ich równoczesnym smarowaniem;
 • czyszczenie żłobków na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, a w porze zimowej posypywanie piaskiem oblodzonych odcinków dróg kołowych na dojazdach do tych przejazdów;
 • osygnalizowanie miejsc robót torowych oraz miejsc niebezpiecznych w torze i przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
 • posługiwanie się instrukcjami i przepisami o wykonywaniu obchodów na liniach kolejowych, utrzymywaniu dróg kolejowych oraz sygnalizacji na kolejach;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
 • dokonywanie samodzielnych przeglądów bieżących torów, podtorza i budowli inżynierskich dróg kolejowych poprzez oględziny w ramach obchodów;
 • wykonywanie prostych czynności przy utrzymaniu torów, podtorza i budowli inżynierskich dróg kolejowych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.