Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Doradca podatkowy

Email PDF


Wymagania
Potrzebne dokumenty
Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego
Przeprowadzanie egzaminów
Praktyka zawodowa
Wpis na listę doradców podatkowych
Czynności doradztwa podatkowego
Zakres usług

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem 241204.

Opis

Doradca podatkowy - osoba sporządzająca deklaracje i prowadząca wszelkie ewidencje dla celów podatkowych, osoba udzielająca porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 6 Ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 roku doradcą podatkowym może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiada wyższe wykształcenie,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę podatkowego,
 • odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu,
 • została wpisana na listę doradców podatkowych.

Potrzebne dokumenty
do góry
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu jest obowiązana, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz wnieść opłatę za egzamin na doradcę podatkowego określoną w odrębnych przepisach.
Za egzamin pobierana jest opłata w wysokości 600 zł, którą należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Finansów. W razie negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej, opłata za egzamin poprawkowy z tej części egzaminu wynosi 300 zł. Wysokość wymienionych opłat ustala Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. Terminy egzaminów ustala Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Ministerstwo Finansów
Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr 10101010100038252231000000

Do wniosku, należy dołączyć:

 • oświadczenie, iż osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia,
 • zgodę na dopuszczenie do egzaminu, osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, w sytuacji gdy wykazuje się ta osoba biegłą znajomością języka polskiego.

Osoby warunkowo wpisane na listę doradców podatkowych do wniosku, dołączają:

 • informację o numerze wpisu na listę doradców podatkowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oraz dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe.

Osoba, która złożyła wniosek, otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu odbywania się części pisemnej egzaminu albo decyzję o odmowie dopuszczenia do egzaminu.

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego
do góry

Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa
Dział II. Analiza podatkowa
Dział III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
Dział IV. Materialne prawo podatkowe
Dział V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
Dział VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
Dział VII. Prawo dewizowe
Dział VIII. Prawo karne skarbowe
Dział IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
Dział X. Rachunkowość
Dział XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
Dział XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Przeprowadzanie egzaminów
do góry

Aby móc zdawać egzamin, trzeba najpierw złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Osoba, która złożyła wniosek, otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu odbywania się części pisemnej egzaminu albo decyzję o odmowie dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, która ustala wykaz pytań i zadań oraz podaje go do publicznej wiadomości. Aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Do egzaminu na doradcę podatkowego dopuszcza się osoby:

 • mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystające w pełni z praw publicznych,
 • posiadające wyższe wykształcenie.

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych.
Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.
1. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.
2. W razie niepowodzenia egzamin może być powtarzany (dowolną ilość razy), z tym że termin ponownego egzaminu może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu, którego wynik był negatywny.
3. W przypadku pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, kandydat może w okresie roku przystępować do części ustnej egzaminu. Do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego kandydat nie może jednak przystępować częściej, niż co 3 miesiące.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
Egzamin pisemny jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 50 kandydatów.
Egzamin pisemny polega na:
a) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań,
b) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Sporządzając projekt, zdający egzamin może korzystać z publikacji zawierających wyłącznie akty normatywne.
Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut.
Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty,
2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt,
3) brak odpowiedzi - zero punktów.
Wystąpienie w imieniu klienta oceniane jest od 0 do 20 punktów.
Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1) 80% maksymalnej liczby punktów z części testowej egzaminu oraz
2) 10 punktów za wystąpienie w imieniu klienta.
W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników uczestnik egzaminu może zwrócić się do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej, a także o dokonanie jej ponownej oceny. Wniosek jest składany w formie pisemnej. Praca egzaminacyjna jest udostępniana w sekretariacie Komisji Egzaminacyjnej, w obecności jednego z jej członków.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie wyniku pozytywnego z części pisemnej.
Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu.
Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Każdy z zestawów składa się z dziesięciu pytań. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie pytania.
Część ustną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.
Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu części ustnej egzaminu. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu ogłaszane są wyniki części ustnej egzaminu.
Za egzamin pobierana jest opłata w wysokości 600 zł, którą należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Finansów. W razie negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej, opłata za egzamin poprawkowy z tej części egzaminu wynosi 300 zł. Terminy egzaminów ustala Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Informacje dotyczące zwolnienia z egzaminu można znaleźć w Ustawie o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 roku. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w sekretariacie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Praktyka zawodowa
do góry
Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową, w tym:
I. Pierwszym etapem praktyk jest roczna praktyka w organach podatkowych:
1) w urzędzie skarbowym - właściwym miejscowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, ze względu na miejsce zamieszkania odbywającego praktykę, przez okres 2 miesięcy,
2) w izbie skarbowej - właściwej miejscowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, ze względu na miejsce zamieszkania odbywającego praktykę, przez okres 2 miesięcy,
3) w urzędzie kontroli skarbowej - mającym siedzibę w tym samym mieście wojewódzkim co izba skarbowa, właściwa miejscowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, ze względu na miejsce zamieszkania odbywającego praktykę, przez okres 2 miesięcy,
Praktyka odbywana jest w wymiarze 8 godzin przez jeden dzień w tygodniu, nieodpłatnie.
Na wniosek kandydata, minister właściwy do spraw finansów publicznych może skierować wnioskodawcę do odbycia praktyki w jednostce o innej właściwości miejscowej.
II. Kandydaci na doradców podatkowych po odbyciu praktyki w Urzędzie Skarbowym, Izbie Skarbowej i Urzędzie Kontroli Skarbowej muszą odbyć praktykę w kancelarii doradcy podatkowego lub spółce doradztwa podatkowego. Praktyki takie trwają 18 miesięcy.
4) u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego, która wyraziła zgodę na przyjęcie kandydata na praktykę albo została wyznaczona przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, przez okres 18 miesięcy.
Praktyka odbywana jest w wymiarze 8 godzin przez jeden dzień w tygodniu, nieodpłatnie.

Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną na wykonywanie określonych zadań. Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Rozpoczęcie praktyki następuje nie później niż w okresie trzech miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

Wpis na listę doradców podatkowych
do góry
Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego, odbywającego się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego,kandydat ubiega się o wpis na listę doradców podatkowych.
Tytuł doradcy podatkowego i tym samym uprawnienie do wykonywania zawodu nabywa się przez wpis na listę, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wpis następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Za wpis na listę pobierana jest opłata, która stanowi dochód Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę doradców podatkowych musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • odbyć w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • wystąpić z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osobę, która:

 • jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
 • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów, albo
 • jest osobą fizyczną, której kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zagraniczni doradcy podatkowi mają prawo wykonywać zawód w Polsce, jeżeli:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • złożą wniosek o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Czynności doradztwa podatkowego
do góry
Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nie uprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny.
Doradca podatkowy ma status wolnego zawodu.

Doradca podatkowy może wykonywać ten zawód jako:

 • osoba fizyczna, która uzyskała wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, (cywilnej, jawnej, partnerskiej, z wyjątkiem komandytowej i komandytowo - akcyjnej) pod warunkiem, że wspólnikami w tych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi,
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego; a także zatrudniona u adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w organizacjach zawodowych, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, spółkach z o.o. i akcyjnych,
 • osoba zatrudniona także w samorządzie doradców podatkowych,
 • pracownik naukowo - dydaktyczny, dydaktyczny lub naukowy,
 • osoba prawna wpisana do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Doradca podatkowy wykonujący ten zawód może:

 • prowadzić działalność naukowo - dydaktyczną i szkoleniową,
 • prowadzić działalność wydawniczą,
 • prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług informatycznych oraz organizacji i zarządzania - w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
 • prowadzić działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • świadczyć usługi doradztwa lub prowadzić rozliczenia w zakresie innych zobowiązań publicznoprawnych,
 • wykonywać doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe oraz usługi w zakresie rzeczoznawstwa, jeżeli posiada uprawnienia lub kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Zakres usług
do góry
Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Nie może wykonywać zawodu doradca podatkowy, którego małżonek jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w organie podatkowym, organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów, a także na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub poborem podatków.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.