Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Doradca inwestycyjny

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy inwestycyjnego jest pod kodem 241203.

Opis
do góry
Zgodnie z Art. 125 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykonywanie zawodu doradcy inwestycyjnego polega na wykonywaniu funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej, bądź na wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania:

 • czynności stanowiących działalność maklerską,
 • związanych z rynkiem finansowym czynności nie stanowiących działalności maklerskiej,
 • innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów - w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.

Przez wykonywanie działalności doradcy rozumie się również:

 • pozostawanie doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
 • pozostawanie doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do zatrudniania maklerów lub doradców na podstawie odrębnych przepisów prawa przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych przepisach;
 • wykonywanie przez doradcę czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub umożliwiające realizację tych umów, w szczególności polegające na doradzaniu klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie usług danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, oraz odbieraniu innych oświadczeń woli dla firmy inwestycyjnej;
 • przyjmowanie i przekazywanie przez doradcę zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek albo na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze z podmiotem wykonującym te czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagania
do góry
Według Art. 127 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi doradcą inwestycyjnym może zostać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w Art. 305, 307 lub 308 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej; za przestępstwa określone w Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 27 ust. 1 pkt 3), lub za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
 • złożyła, z zastrzeżeniem Art. 129 ust. 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów albo przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

Art. 305 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
" 1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5."


Art. 307 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
" 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem, dodatkowym prawem ochronnym, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny lub aresztu.
2. Tej samej karze podlega, kto przedmioty wymienione w ust. 1, wiedząc o mylnym ich oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej.
"

Art. 308 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
" Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny."

Art. 27 ust. 1 pkt 3
(...)"nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom, przestępstwa gospodarczego, fałszowania pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, znaków towarowych, przestępstwa określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przestępstwa określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przestępstwa określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, przestępstwa określonego w niniejszej ustawie lub przestępstwa określonego w ustawie o domach składowych;"

Art. 129 ust. 2
" Wpis na listę maklerów lub doradców bez konieczności składania egzaminu mogą uzyskać osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)."

Art. 129 ust. 3
" Wpis na listę doradców bez konieczności składania egzaminu mogą również uzyskać osoby nieposiadające uprawnień, o których mowa w ust. 2, o ile posiadają określony w przepisach wydanych na podstawie Art 192 ust. 4, nadany przez zagraniczną instytucję, tytuł, do uzyskania którego należy wykazać się wiedzą w zakresie zbliżonym do zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie dla doradców, oraz o ile ich kwalifikacje stwierdzone w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu umiejętności gwarantują, że będą one wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób należyty."

Egzamin
do góry
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności, egzamin na doradcę inwestycyjnego składa się z trzech etapów:

 • testu egzaminacyjnego
 • egzaminu pisemnego
 • egzaminu pisemnego

Zakres tematyczny ustala komisja egzaminacyjna w terminie co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Zakres ten podawany jest do wiadomości publicznej w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego oraz przez zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Komisji ( www.knf.gov.pl ).

Egzamin jest odpłatny w wysokości 500 zł za każdy z trzech etapów egzaminu.

Przystępując do pierwszego egzaminu należy dostarczyć:

 • Wniosek rejestrowy - do pobrania na stronach Komisji.
 • Dowód wniesienia opłaty - na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu.

Po zdaniu pierwszego etapu kandydat ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania. Za każdym razem należy wnieść opłatę co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu, a dowód opłaty dostarczyć w dniu jego przeprowadzania.
Po zdaniu drugiego etapu kandydat ma takie samo jak w przypadku etapu pierwszego prawo do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania. Za każdym razem należy wnieść opłatę co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu, a dowód opłaty dostarczyć w dniu jego przeprowadzania.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.