Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Rada Ministr�w przyj??a projekt ustawy o zmianie ustaw reguluj?cych wykonywanie niekt�rych zawod�w. Pierwszy etap deregulacji obejmuje ca?o?ciow? lub cz??ciow? deregulacj? 50 zawod�w.

W projekcie wprowadzono kilka zmian, m.in. tylko gminy licz?ce powy?ej 100 tys. mieszka?c�w b?d? mog?y przeprowadza? egzamin dla taks�wkarzy. Rozszerzony zosta? te? wym�g niekaralno?ci wobec trener�w i instruktor�w sportu o przest?pstwa przeciwko wolno?ci seksualnej i obyczajowo?ci czy zwi?zane z korupcj? w sporcie. Z kolei do prawniczych egzamin�w zawodowych dopuszczono legislator�w mog?cych wykaza? si? praktyk? w tworzeniu akt�w prawa, a tak?e utworzono instytucj? "notariusza powo?anego na trzy lata" dla os�b, kt�rym po zdaniu egzaminu zawodowego nie uda?o si? znale?? kancelarii notarialnej, w kt�rej mog?yby odby? asesur?.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.