Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Zarządca nieruchomości

Email PDF

Wymagania
Nadawanie licencji i ścieżka zawodowa
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód zarządcy nieruchomości jest pod kodem 244103.

Opis
Zarządca nieruchomości - osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową. Na podstawie umowy z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, bieżąco administruje nieruchomością; podejmuje decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji oraz zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Wymagania
do góry
Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, może otrzymać osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie - nie ma znaczenia, jaki rodzaj studiów skończyła, mogą być licencjackie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami - jeżeli studia wyższe obejmują swoim zakresem minimum określone przez resort infrastruktury dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, to osoba, która je kończy, nie musi dodatkowo kończyć studiów podyplomowych;
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami - praktyka ta nie może trwać krócej niż 6 miesięcy;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 • otrzymała licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Nadawanie licencji i ścieżka zawodowa
do góry
Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami nadawanie uprawnień i rozwój zawodowy przedstawia się następująco:

 • złożenie wniosku o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego,
 • wydanie świadectwa kwalifikacyjnego, nadanie uprawnień i licencji zawodowych,
 • wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości i nabycie prawa wykonywania zawodu,
 • stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych jako wymóg ustawowy określony w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czynności zawodowe
do góry
Do zadań zarządcy nieruchomości należy:

 • dokonywanie z zamawiającym przeglądu nieruchomości i zawieranie umowy o zarządzaniu;
 • operacyjne zarządzanie nieruchomością, stosownie do jej rodzaju, w tym: spisywanie umów z najemcami, regulowanie zobowiązań z tytułu umów z dostarczycielami mediów i odbiorcami nieczystości, zbieranie opłat eksploatacyjnych i czynszów, zapewnianie bezpieczeństwa, sprawności działania systemów medialnych, porządku i czystości w obrębie nieruchomości oraz prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji;
 • opracowywanie planów zarządzania nieruchomością;
 • opracowywanie sprawozdań rzeczowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową o zarządzaniu;
 • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zabezpieczanie powierzonej dokumentacji stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji budowlanej;
 • zgłaszanie zmian dotyczących nieruchomości do organu prowadzącego kataster nieruchomości;
 • analizowanie dochodowości nieruchomości i podejmowanie działań w celu jej poprawy;
 • reprezentowanie właściciela w zakresie określonym obowiązującymi przepisami i umową o zarządzaniu;
 • wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 • pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej;
 • zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości;
 • zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • zapewnianie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
 • bieżące administrowanie nieruchomością;
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.