Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Ustawiacz

Email PDF


Opis
Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód ustawiacza jest pod kodem 831210.

Opis
do góry
Ustawiacz - osoba, która kieruje pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego, wykonywanymi przez manewrowych, w celu odpowiedniego zestawienia pociągów oraz obsługi punktów załadunkowych i wyładunkowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, ustawiaczem na kolei może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. *WARIANT 1:

          1) posiada:

          a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika;

         albo

         b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,

         2) posiada zawodowy staż pracy - 1 rok pracy w zespole manewrowym oraz odbyła przygotowanie zawodowe;
         lub

        *WARIANT 2:

         1) posiada:

          a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego;

         albo

         b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,

         2) posiada zawodowy staż pracy - 3 lata w zespole manewrowym oraz odbyła przygotowanie zawodowe

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na ustawiacza musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne: w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika, w jednostce organizacyjnej pasażerskiej lub towarowej oraz w jednostce taboru
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy
- zajęcia próbne - pod nadzorem na stanowisku ustawiacza

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Ustawiacza określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku ustawiacza na kolei.

Do zadań ustawiacza na kolei należy:

 • organizowanie właściwego wykonywania pracy z taborem kolejowym przez zespół manewrowy;
 • koordynowanie pracy lokomotyw oraz poszczególnych czynności podczas wykonywania prac manewrowych przy zestawianiu wagonów w grupy relacyjne i zestawianiu składów pociągów;
 • nadzór nad wykonywaniem pracy manewrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i taboru oraz terminowość obsługi punktów ładunkowych;
 • szczególny nadzór nad wykonywaniem prac z taborem kolejowym załadowanym towarami niebezpiecznymi;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • wykonywanie niektórych czynności z zakresu manewrowego, dopuszczonych przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
 • pełnienie obowiązków kierownika pociągu przy obsłudze bocznic kolejowych;
 • kierowanie pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego, wykonywanymi przez manewrowych, w celu odpowiedniego zestawienia pociągów oraz obsługi punktów za - i wyładunkowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko ustawiacza uprawnia do wykonywania czynności również na stanowisku manewrowego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.