Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Urbanista

Email PDF


Wymagania
Uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód urbanisty jest pod kodem 216403.

Opis
Urbanista - osoba, która opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej; oraz nadzoruje realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania
do góry
Do Izby Urbanistów, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów może należeć osoba, która:

 • posiada uprawnienia urbanistyczne,
 • posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym,
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku urbanistyka, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie dwuletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną,
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, innych niż obowiązujące, które w obowiązującym programie nauczania realizują zagadnienia związane z urbanistyką w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie urbanistyki, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną,
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, innych niż określone, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie urbanistyki, ma doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną, a także złożyła egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania określone w Art. 5 Ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Uprawnienia
do góry
Urbanista jest uprawniony do:

 • prowadzenia i koordynacji wielospecjalistycznych projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 • określania sposobów zagospodarowywania miast i innych jednostek sieci osadniczej oraz opracowywania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenia studiów i analiz oraz oceny warunków środowiska przyrodniczego;
 • prowadzenia analiz i prognoz oraz oceny warunków społecznych na terenach zurbanizowanych;
 • prowadzenia badań i analiz historycznych układów miast w zakresie kompozycji urbanistycznej i określania warunków do projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenia analiz ekonomicznych i opracowań programów budowy, rozbudowy i modernizacji miast;
 • prowadzenia studiów i opracowań projektowych powiązań i sieci komunikacyjnych oraz systemów transportu;
 • prowadzenia studiów i opracowań projektowych uzbrojenia inżynieryjnego miast;
 • nadzoru nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek sieci osadniczej;
 • opracowywania opinii o planach i elementach planów zagospodarowania przestrzennego;
 • doradztwa w zakresie funkcjonowania przestrzennego miast i gospodarowania gruntami;
 • nadzorowania innych pracowników;
 • wykonywania funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
 • prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.