Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Biegły rewident

Email PDF


Wymagania
Wymagane dokumenty
Przeprowadzanie egzaminu
Praktyki/Aplikacja
Egzamin dyplomowy
Wpis do rejestru biegłych rewidentów
Czynności zawodowe
Doskonalenie zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód biegłego rewidenta jest pod kodem 241101.

Wymagania
do góry
Biegły rewident jest tytułem zawodowym podlegającym ochronie prawnej. Zgodnie z Art. 5 Ust. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba, która:

 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją",
 • złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy, o której mowa w Art. 9 Ust. 1 i 2 w/w Ustawy,
 • złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy ustny egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji,
 • złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wymagane dokumenty
do góry
Aby przystąpić do egzaminu na biegłego rewidenta należy złożyć wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości o niekaralności - oryginał (odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji o osobie), a obywatel innego państwa - również odpowiedni dokument tego państwa,
 • odpis (kopię) dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych uznawanych w Polsce za równorzędne; osoba, która ukończyła studia zagraniczne powinna władać językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • życiorys napisany własnoręcznie,
 • dwa zdjęcia (jedno należy wkleić do kwestionariusza, drugie dołączyć do wniosku),
 • kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej - 200 zł.

 • Przeprowadzanie egzaminu
  do góry
  Do egzaminu na biegłego rewidenta może być dopuszczona osoba, która:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta w pełni z praw publicznych,
 • nie była karana sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz przestępstwa karne - skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe.

Zasady przeprowadzania egzaminu stanowią, że:
- zaliczenie egzaminu I sesji jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu w sesji II i III,
- egzamin sesji II i III można zdawać łącznie,- zaliczenie wszystkich egzaminów sesji I, II i III jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji IV.

Egzaminy odbywają się w formie anonimowej, a nazwisko zdającego ujawniane jest dopiero po weryfikacji oceny jego pracy egzaminacyjnej. Ta forma egzaminów umożliwia obiektywną ocenę pracy egzaminacyjnej.
W każdej sesji, oprócz terminu podstawowego, wyznaczane są dwa terminy egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu. Zasada ta nie dotyczy sesji pierwszej, w przypadku której przewiduje się tylko jeden termin egzaminu poprawkowego.
Kandydat na biegłego rewidenta, który nie zda egzaminów również w terminach poprawkowych, może kontynuować postępowanie kwalifikacyjne w kolejnym cyklu egzaminacyjnym. Jeżeli przerwa w zdawaniu egzaminów przez kandydata na biegłego rewidenta trwa dłużej niż 3 lata Komisja Egzaminacyjna może dokonać skreślenia danej osoby z listy kandydatów.
Opłata za poszczególne egzaminy wynosi 250 zł, a za egzamin dyplomowy 400 zł.

Praktyki/Aplikacja
do góry
Praktyka obejmuje:

 • Praktykę w rachunkowości, która musi trwać co najmniej jeden rok.
 • Aplikację, która odbywać się musi pod kierunkiem biegłego rewidenta i trwa co najmniej dwa lata, po odbyciu praktyki w rachunkowości.

Ad. Praktyka
Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek z praktyki w rachunkowości, jeżeli:

 • był on zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, co najmniej 3 lata na stanowisku zapewniającym nabycie określonych umiejętności,
 • nie będąc zatrudnionym w określonym podmiocie, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku (na którym możliwe było nabycie wymaganych umiejętności) w komórkach finansowo - księgowych w podmiotach gospodarczych, co najmniej 3 lata lub przez okres co najmniej 3 lat posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.

Ad. Aplikacja
Aplikację może rozpocząć kandydat na biegłego rewidenta, jeżeli zdał co najmniej dwa egzaminy III sesji.
Aplikant powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w którym odbywa aplikację.

Egzamin dyplomowy
do góry
Oprócz zdania z wynikiem pozytywnym wszystkich przewidzianych wymaganiami kwalifikacyjnymi egzaminów kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć lub uzyskać zaliczenie praktyki z zakresu rachunkowości oraz odbyć dwuletnią aplikację, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. W czasie jej trwania w ciągu 1 roku mogą być zdane ostatnie 2 egzaminy.
Aplikacja trwa 2 lata.
Po spełnieniu wymienionych warunków kandydat na biegłego rewidenta zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, który odbywa się w formie ustnej przed zespołem egzaminacyjnym powołanym przez Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin dotyczy głównych problemów, które wynikają z odbytej przez zdającego aplikacji.
Po zdaniu egzaminu dyplomowego przed powołaną Komisją, biegły rewident składa przysięgę i po niej może być wpisany do rejestru biegłych rewidentów, który jest publikowany w Monitorze Polskim B.
Dopiero wtedy taka osoba otrzymuje dyplom i tytuł biegłego rewidenta oraz ma uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

Wpis do rejestru biegłych rewidentów
do góry
Po zdaniu egzaminu dyplomowego biegły rewident składa przysięgę i po niej może być wpisany do rejestru biegłych rewidentów, który jest publikowany w Monitorze Polskim B.
Taka osoba otrzymuje dyplom i tytuł biegłego rewidenta. Ma uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (umocowana uprzednio w Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 1994r., a obecnie w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym) jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów w/w Ustawy z roku 2009 oraz postanowień statutu. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów.

Czynności zawodowe
do góry
Do badania sprawozdań finansowych uprawnione są wyłącznie następujące podmioty:

 • biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów,
 • osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,
  b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,
  c) większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami,
  d) opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, obok badania sprawozdań finansowych, może być:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Biegły rewident wykonuje zawód jako:

 • osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej,
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami w/w,
 • osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Ustawa o rachunkowości ustala, że badanie sprawozdań finansowych przeprowadza biegły rewident, którego wybiera organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem uzupełniającym opinię, o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Biegły rewident bada bilans otwarcia, księgi, uczestniczy w inwentaryzacji. W ciągu roku obrotowego bada działalność operacyjną. Na koniec roku - bilans zamknięcia.
Biegły rewident może być pracownikiem w firmie audytorskiej.
Może również mieć własną firmę audytorską - prowadzi wówczas działalność na własny rachunek, pod własnym nazwiskiem.

Biegły rewident to przede wszystkim wysokiej klasy specjalista, posiadający wykształcenie, dużą wiedzę ogólną i zawodową, uwzględniający postęp w dziedzinie rachunkowości, ekonomiki, informatyki, techniki i metod badania, przestrzegający przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej. Biegły rewident musi być także wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Obowiązki biegłego rewidenta w zakresie znajomości:

 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
 • norm zawodowych biegłego rewidenta
 • kodeksu etyki zawodowej biegłego rewidenta
 • międzynarodowych standardów rachunkowości
 • międzynarodowych standardów rewizji finansowej
 • przepisów prawa
 • literatury fachowej
 • wskazówek Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów (KRBR).

Doskonalenie zawodowe
do góry
Zgodnie z Art. 4 Ust.1 w/w Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym biegli rewidenci obowiązani są:
- postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
- stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
- przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej,
- regularnie opłacać składkę członkowską,
- przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.
Samorząd zawodowy biegłych rewidentów od początku swego istnienia, jako główne zadanie, ma obowiązek doskonalenia zawodowego swoich członków.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w swych działaniach ma na celu utrzymanie wysokiego profesjonalizmu usług świadczonych przez biegłych rewidentów i doskonalenie ich warsztatu badawczego. Dlatego Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dąży do systematycznej aktualizacji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji członków samorządu z uwzględnieniem zmian co do przedmiotu badania, kryteriów jego oceny i technik informatycznych, zgodnie ze światowymi tendencjami.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów mając na uwadze potrzebę wzbogacenia treści i form szkoleń obligatoryjnych rozszerza zakres propozycji tematycznych i uchwala modułowe programy szkoleń na kolejne lata.
Każdy moduł obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych i kończy się 60-minutowym sprawdzianem wiadomości.
Aby zapoznać się z programami szkoleń na kolejne lata wystarczy skontaktować się z Krajową Radą Biegłych Rewidentów.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.