Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Konserwator urządzeń

Email PDF

Opis
Wymagania
Urządzenia transportu bliskiego
Ścieżka do tytułu zawodowego

Opis
do góry
Osoba obsługująca i konserwująca urządzenia transportu bliskiego jest odpowiedzialna za pracę urządzeń, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. Niezbędna jest więc wiedza ich dotycząca, sprawdzona w sposób obiektywny przez trzecią stronę. Przy wykonywaniu prac związanych z urządzeniami mogącymi stwarzać niebezpieczeństwo niezbędne jest również tworzenie procedur ich użytkowania i konserwacji. Nie jest to wymóg prawa, lecz jest to pomocne narzędzie w ograniczaniu tzw. czynnika ludzkiego, który może stwarzać zagrożenie i jest najczęstszą przyczyną wypadków.

Wymagania
do góry
Aby ubiegać się o certyfikację na stanowisko pracownika obsługującego i konserwującego urządzenia transportu bliskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, trzeba spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub
 • posiadać wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową;
 • posiadać znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności;
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności;
 • zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.

Urządzenia transportu bliskiego
do góry
Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych):

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,
 • układnice przeznaczone do układania torów,
 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 • zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Ścieżka do tytułu zawodowego
do góry

 • złożenie w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
  - egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym
  - egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
 • otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 5 lat.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.