Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Toromistrz

Email PDF


Opis
Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód toromistrza jest pod kodem 711605.

Opis
do góry
Toromistrz - osoba, która sprawuje nadzór nad stanem nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami, oraz właściwą organizację i przestrzeganie procesów technologicznych robót.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, toromistrzem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. *WARIANT 1:

         - posiada:
         a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem

         nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym;

         albo

         b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z budową i utrzymaniem

         nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym,

        - posiada zawodowy staż pracy - 1 rok przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbyła przygotowanie zawodowe,
        *WARIANT 2:

         - posiada:

         a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika;

         albo

         b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,

         - posiada zawodowy staż pracy - 2 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbyła przygotowanie zawodowe w 

         zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym,

         *WARIANT 3:

         - posiada:

        a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i

        specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym;

        albo

        b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych z budową i utrzymaniem

        nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym,
        - posiada zawodowy staż pracy - 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbyła przygotowanie zawodowe.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na toromistrza musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne - na wyznaczonych odcinkach linii kolejowych - według programu pracodawcy
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym
- zajęcia próbne trwające 24 dni - wykonywanie czynności toromistrza pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Toromistrza określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Toromistrza.

Do zadań toromistrza należy:

 • przeprowadzanie bieżących, okresowych i specjalnych przeglądów linii kolejowych w wyniku obchodów pieszych;
 • wykonywanie w określonych terminach szczegółowych pomiarów toru przez sprawdzanie szerokości, położenia toru w profilu poprzecznym i podłużnym, położenia toru w planie;
 • sprawdzanie stanu przytwierdzeń i pełzania toru, stanu zużycia szyn i podkładów, stanu zanieczyszczenia podsypki oraz odwodnienia torowiska i związanych z tym urządzeń;
 • dokonywanie w określonych terminach szczegółowych oględzin i badań technicznych rozjazdów i skrzyżowań;
 • sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych, na górkach rozrządowych, stanu przyrządów wyrównawczych na mostkach kolejowych oraz krzyżownic przy obrotnicach;
 • sprawdzanie stanu budowli inżynierskich, urządzeń drogowych i stacyjnych;
 • informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń: sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznych, energetycznych i zasilania trakcji elektrycznej;
 • wykonywanie, organizowanie i nadzorowanie robót z zakresu napraw konserwacyjnych toru, rozjazdów, podtorza i obiektów inżynierskich, a także napraw bieżących drogi kolejowej;
 • zabezpieczanie prawidłowego i dokładnego wykonywania robót oraz właściwe osłonięcie miejsca pracy sygnałami i wskaźnikami;
 • posługiwanie się przepisami z zakresu budowy i utrzymania dróg kolejowych oraz o ruchu drezyn, wózków roboczych, maszyn drogowych i pociągów gospodarczych uruchamianych do wykonywania prac drogowych;
 • posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych, wykonywanie szkiców odręcznych, a także wykonywanie pomiarów instrumentami do niwelacji i tyczenia osi toru i obiektów;
 • sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami, oraz właściwą organizację i przestrzeganie procesów technologicznych robót.

Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko toromistrza uprawnia do wykonywania czynności na stanowisku dróżnika obchodowego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.