Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Technik budownictwa

Email PDF

Uprawnienia
Ścieżka zawodowa

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika budownictwa jest pod kodem 311204.

Opis
Technik budownictwa - osoba uprawniona do projektowania, lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym, bądź nieograniczonym zakresie. Jest to zawód ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa.

Uprawnienia
do góry
Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno-budowlanej
 • drogowej
 • mostowej
 • kolejowej
 • wyburzeniowej
 • telekomunikacyjnej
 • instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionych specjalnościach należy spełnić następujące wymagania:

 • Aby projektować bez ograniczeń i sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane należy:
  a) ukończyć studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  b) odbyć dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów,
  c) odbyć roczną praktykę na budowie.
 • Aby projektować w ograniczonym zakresie należy:
  a) ukończyć wyższe studia zawodowe, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończyć studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
  b) odbyć dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów,
  c) odbyć roczną praktykę na budowie.
 • Aby kierować robotami budowlanymi bez ograniczeń należy:
  a) ukończyć studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  b) odbyć dwuletnią praktykę na budowie.
 • Aby kierować robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie należy:
  a) ukończyć wyższe studia zawodowe, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończyć studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
  b) odbyć trzyletnią praktykę na budowie.

Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W ramach specjalności można dalej kształcić się w określonych specjalizacjach. Zgodnie z Art 26 w/w Rozporządzenia:
"Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi."
Do nadania specjalizacji niezbędne jest również podejście do egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje.


Zgodnie z w/w Rozporządzeniem specjalizacje przedstawiają się następująco:

lp. Specjalność Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
1 konstrukcyjno-budowlana - geotechnika
- obiekty budowlane budownictwa ogólnego
- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego
- budowle wysokościowe
- budowle hydrotechniczne
- obiekty budowlane melioracji wodnych
- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne
2 mostowa - drogowe obiekty inżynierskie
- kolejowe obiekty inżynierskie
3 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne
- sieci, instalacje i urządzenia gazowe
- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
4 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV
- sieci , instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych
- trakcje elektryczne

Ścieżka zawodowa
do góry
Aby otrzymać uprawnienia budowlane, trzeba podejść do egzaminu. Oprócz tego do uzyskania uprawnień w danej specjalności konieczne są: posiadanie kierunkowego wyższego lub średniego wykształcenia i praktyka zawodowa. Osoby mające wykształcenie zawodowe również mogą się o nie ubiegać, pod warunkiem, że posiadają dyplom mistrza.
Po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę można przystąpić do egzaminu. Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny konstrukcji budowlanych, podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych, przepisów BHP i innych. Dziennik praktyk jest wydawany w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nieodpłatnie każdemu inżynierowi, technikowi lub studentowi budownictwa po ukończeniu trzeciego roku studiów.

Egzamin - informacje dotyczące egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.