Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Syndyk

Email PDF


Wymagania
Ścieżka rozwoju

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód syndyka jest pod kodem 112019.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin składa się ze 100 pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;Więcej na temat egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwośći z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Ścieżka rozwoju
do góry

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu
Osoba ubiegająca się o licencję syndyka składa do Ministra Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

2. Egzamin

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka składający się z części pisemnej i ustnej jest przeprowadzany w języku polskim.

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.

Egzamin polega na:

1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;

2) wykonaniu zadania problemowego.

Więcej na temat przeprowadzania egzaminu można znaleźć w Ustawie z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji syndyka oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwośći z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

3. Złożenie wniosku o nadanie licencji

Wniosek o nadanie licencji syndka powinien być złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

4. Nadanie licencji syndyka

Licencja syndyka przyznawana jest na czas nieoznaczony.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.