Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Rzeczoznawca majątkowy

Email PDF


Opis
Wymagania
Nadawanie uprawnień i ścieżka zawodowa
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód rzeczoznawcy majątkowego jest pod kodem 244102.

Opis
do góry

Rzeczoznawca majątkowy - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Osoba taka dokonuje wyceny nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem ze względu na różne cele (podatkowe, procesowe, sprzedażowe). Może również prowadzić profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości. Ze względu na ustawowy dostęp do wszelkich pniezbędnych informacji potrzebnych dla celów wyceny zawód ten uważany jest za zawód zaufania publicznego.

Wymagania
do góry
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nadaje się osobie fizycznej, która:

 • posiada wyższe wykształcenie magisterskie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości - jeżeli studia wyższe obejmują swoim zakresem co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, to osoba, która je kończy, nie musi dodatkowo kończyć studiów podyplomowych;
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości - praktyka ta nie może trwać krócej niż 12 miesięcy;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości;
 • otrzymała licencję zawodową w zakresie szacowania nieruchomości.

Nadawanie uprawnień i ścieżka zawodowa
do góry
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nadawanie uprawnień i rozwój zawodowy przedstawia się następująco:

 • złożenie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego,
 • zdanie egzaminu pisemnego i ustnego - na temat przeprowadzania egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami,
 • wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych i nabycie prawa wykonywania zawodu,
 • nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 • stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych - jako wymóg ustawowy.

Czynności zawodowe
do góry
Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy:

 • ustalanie z zamawiającym lub przy jego pomocy: celu wyceny, zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości;
 • dokonywanie oględzin nieruchomości i ewentualnych obmiarów;
 • badanie przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • badanie księgi wieczystej nieruchomości;
 • uzyskiwanie informacji o nieruchomości z katastru nieruchomości (wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, odpowiednio do rodzaju wycenianej nieruchomości);
 • badanie rynku nieruchomości z uwzględnieniem nieruchomości podobnych do wycenianej;
 • dokonywanie wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego;
 • przekazywanie wyciągu z wykonanego operatu szacunkowego organom prowadzącym kataster nieruchomości, zawierającego określenie celu wyceny, opis nieruchomości oraz ich wartość;
 • występowanie w charakterze biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej;
 • prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej;
 • sporządzanie opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
  - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie rynku,
  - efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  - skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  - oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  - bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  - określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  - wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  - wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 • dokonywanie określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń związanych z nieruchomością, kierując się zasadą bezstronności.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.